Home / Terms of use / resivo home app

Gebruiksvoorwaarden

dormakaba resivo Home App
Licentieovereenkomst voor eindgebruikers & gebruiksvoorwaarden ("EULA voor Thuis App" of "EULA")

Versie: Juli 2022

1. ONDERWERP VAN OVEREENKOMST

1.1. dormakaba Switzerland Ltd ("dormakaba", "wij" of "ons") levert resivo, een cloud-gebaseerde software-as-a-service oplossing, zoals van tijd tot tijd bijgewerkt, geüpgraded of nieuw uitgebracht ("Access Solution"). De dormakaba resivo Home App (inclusief alle bijbehorende documentatie, de "Applicatie") is een onderdeel van de resivo Toegangsoplossing.

1.2. JElke toegang tot of elk gebruik van de Applicatie door U is onderworpen aan deze dormakaba EULA. Deze EULA is een bindende overeenkomst tussen U en dormakaba en regelt Uw gebruik van de Applicatie. "U" of "Eindgebruiker" betekent

(i) elke individuele persoon die de Applicatie heeft gedownload en geïnstalleerd op een mobiel apparaat, en

(ii) elke organisatie of entiteit die door die persoon wordt vertegenwoordigd.

1.3. Landspecifieke Voorwaarden. Naast, in afwijking van of ter vervanging van de hierin uiteengezette algemene voorwaarden kunnen er landspecifieke voorwaarden op U van toepassing zijn. Dergelijke landspecifieke voorwaarden, indien van toepassing, worden uiteengezet in artikel 18 - Landspecifieke voorwaarden of in een landspecifieke EULA voor de Thuis App.

2. UW AANVAARDING VAN DEZE EULA

2.1. LEES DIT DOCUMENT ZORGVULDIG; HET BEVAT BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID EN ANDERE VOORWAARDEN DIE UW WETTELIJKE RECHTEN KUNNEN BEÏNVLOEDEN. DOOR OP DE AANVAARDINGSKNOP OF EEN SOORTGELIJKE KNOP TE KLIKKEN, AANVAARDT U DEZE OVEREENKOMST EN STEMT U ERMEE IN DAT U WETTELIJK GEBONDEN BENT AAN DE VOORWAARDEN ERVAN. ALS U NIET AKKOORD GAAT EN DEZE VOORWAARDEN NIET AANVAARDT, KUNT U DE APPLICATIE NIET GEBRUIKEN EN MOET U DEZE VAN UW APPARAAT VERWIJDEREN.

2.2. Leeftijdsbeperking. Door de Applicatie te gebruiken verklaart u dat

(a) u in het land waarin u woont de leeftijd van "meerderjarigheid" hebt bereikt, anderszins wettelijk in staat bent uzelf aan deze EULA te binden en ermee instemt gebonden te zijn aan de bepalingen van deze EULA;

(b) indien u niet meerderjarig bent, u verifieerbare toestemming van een ouder of wettelijke voogd hebt verkregen; en

(c) uw gebruik van de Applicatie niet in strijd is met enige toepasselijke wet- of regelgeving. Indien u niet weet of u meerderjarig bent waar u woont, of deze paragraaf niet begrijpt, verzoeken wij u deze Applicatie niet te gebruiken voordat u uw ouder of wettelijke voogd om hulp heeft gevraagd. Indien u de ouder of wettelijke voogd van een minderjarige bent, aanvaarden u en de minderjarige deze EULA en stemmen zij ermee in daaraan gebonden te zijn en bent u verantwoordelijk voor het toezicht op de minderjarige bij het gebruik van de Applicatie. Uw toegang tot en gebruik van de Applicatie kan zonder waarschuwing worden beëindigd indien wij naar eigen goeddunken van mening zijn dat u minderjarig bent en geen verifieerbare toestemming van een ouder of wettelijke voogd hebt verkregen.

3. TOEGANG TOT DE APPLICATIE; SYSTEEMVEREISTEN

Na het downloaden en installeren van de Applicatie op een compatibel mobiel apparaat ("Apparaat"), het opzetten van een account binnen de Applicatie en het toepassen van de uitnodigingscode die u van dormakaba heeft ontvangen nadat de persoon of het bedrijf dat u als Huurder (zoals hieronder gedefinieerd) heeft aangewezen, u binnen de resivo Access Solution heeft ingeschakeld, stelt de Applicatie u in staat om te communiceren met compatibele dormakaba en/of systemen, producten en diensten van derden ("Compatibele Systemen"). Om de Applicatie op uw mobiele Apparaat te kunnen downloaden en/of installeren, moet U mogelijk geregistreerd zijn in de app store van het land waarvoor wij de Applicatie aanbieden. Informatie over compatibiliteit van Apparaten en systemen en relevante app stores vindt U onder de volgende link: https://techdoc.dormakaba.com/cds/go/resivo-tenants-welcome-de.

4. DESCRIPTION VAN DE APPLICATIE; FUNCTIONALITEITEN

4.1. resivo Access Solution. De resivo Access Solution wordt geleverd als een cloud-gebaseerde software-as-a-service oplossing voor de planning, het beheer, het onderhoud en de bewaking van digitale toegangssystemen tot appartementsgebouwen, d.w.z. wooncomplexen met meerdere appartementen, gebruikers en bewoners. Om de resivo Access Solution voor een specifiek flatgebouw of gebouwencomplex ("Real Estate") te implementeren, sluit dormakaba of een aan dormakaba gelieerde onderneming een individuele overeenkomst met een klant, doorgaans een vastgoedbeheerbedrijf ("REM" of "Klant"). De klant is verantwoordelijk voor het beheer van de resivo Access Solution voor dat onroerend goed. Binnen de resivo Access Solution kan REM onder andere verhuureenheden en deuren toevoegen en beheren, evenals bijbehorende huurderscontracten. De contractuele relaties tussen dormakaba en Klant worden geregeld in afzonderlijke overeenkomsten en vallen niet onder deze EULA.

4.2. resivo Home App. Deze Applicatie is bedoeld voor Huurders van Huureenheden binnen een Onroerend Goed. "Huurder" betekent een eigenaar, bewoner of huurder van een Huuraccommodatie binnen een Onroerend Goed. "Huuraccommodatie" betekent een besloten ruimte die kan worden gehuurd of die eigendom is van een dergelijke Huurder als één huureenheid (bijvoorbeeld een appartement samen met een toegewezen compartiment in de kelder). Om de Applicatie te kunnen gebruiken, moet U binnen de resivo Access Solution zijn aangewezen als Huurder en moet U de desbetreffende activeringscode voor de Applicatie hebben ontvangen en geactiveerd.

4.3. Functionaliteiten.

(a) Toegang en toegangsbeheer. Binnen de Applicatie kan Huurder het Apparaat gebruiken als sleutel om deuren te openen waartoe Huurder toegang heeft. Huurder kan ook de toegang van derden ("Toegangsontvangers") tot het Vastgoed en zijn Huureenheid beheren door het toevoegen of intrekken van dormakaba toegangsmedia (RFID-toegangskaarten en sleutelhangers) of het verzenden van digitale sleutels.

(b) Aanwijzing van medebewoners. Huurder kan in de Aanvraag een derde als medebewoner aanwijzen. Een persoon die binnen de Applicatie als medebewoner is aangewezen, kan de Applicatie op dezelfde wijze gebruiken als de Huurder die deze persoon als medebewoner heeft aangewezen, met dien verstande dat de medebewoner de toegangsrechten van Huurder niet kan intrekken.

(c) Bijwerken van onderdelen van Huuraccommodatiedeuren. Huurder kan de Applicatie verder gebruiken om onderdelen van de Huuraccommodatiedeuren te updaten (voor RFID-sleutelkaart of sleutelhanger).

(d) Verdere description. De hierboven genoemde functionaliteiten en verdere functionaliteiten worden in meer detail beschreven in de Applicatie zelf of de respectievelijke documentatie.

5. LICENTIEVERLENING

5.1. Licentieverlening. Onder voorbehoud van de voorwaarden van deze EULA verleent dormakaba U een niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en niet-overdraagbaar recht om de Applicatie te downloaden, te installeren en te gebruiken op een Apparaat dat Uw eigendom is of anderszins door U wordt beheerd

(i) voor Uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik strikt in overeenstemming met de documentatie van de Applicatie;

(ii) uitsluitend voor het doel en in de mate waarvoor het gebruik van de Applicatie is bedoeld, en

(iii) uitsluitend voor het doel waarvoor U in Uw specifieke geval toegang is verleend.

5.2. Licentiebeperkingen. Tenzij uitdrukkelijk toegestaan in deze EULA, zijn op de licentie voor het downloaden, installeren en gebruiken van de Applicatie de volgende voorwaarden en beperkingen van toepassing:

(a) U dient passende maatregelen te nemen tegen ongeoorloofde of illegale toegang tot de Applicatie.

(b) Tenzij toepasselijke dwingende wetten de volgende handelingen toestaan, mag U niet, en mag U een derde niet toestaan, om (i) de broncode van protocollen van de Applicatie geheel of gedeeltelijk te kopiëren, reproduceren, wijzigen, reverse engineeren, decompileren, decoderen of anderszins proberen vast te stellen, of (ii) toegang te verkrijgen tot of gebruik te maken van enig deel van de Applicatie om een soortgelijk of concurrerend product of dienst te ontwikkelen, te verstrekken of te gebruiken.

(c) U mag niet, en u mag geen derde partij toestaan om (i) een door de Applicatie gebruikte beveiligingsbeveiliging te omzeilen of te doorbreken; (ii) toegang te verkrijgen tot of gebruik te maken van de Applicatie anders dan Uzelf door gebruikmaking van Uw eigen, op dat moment geldige accountregistratiegegevens, PIN-code of wachtwoord; (iii) de Applicatie, de toegang daartoe of het gebruik daarvan te beschadigen, te verstoren of anderszins aan te tasten; (iv) documentatie of auteursrecht- of eigendomsvermeldingen uit de door dormakaba verstrekte Applicatiegerelateerde materialen te verwijderen of te wijzigen; (v) aan of via de Applicatie informatie verstrekken die onwettig is of schadelijke code bevat, verzendt of activeert, zoals virussen of andere routines die zijn ontworpen om systemen, applicaties of gegevens te beschadigen, te schaden of te onderscheppen; (vi) de Applicatie gebruiken voor frauduleuze of illegale handelingen of op een wijze of die inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van dormakaba of derden.

(d) Voor zover U zich toegang verschaft tot de Applicatie, of een derde partij toegang verschaft of toestaat de Applicatie te gebruiken in, of in samenhang met gevaarlijke omgevingen, systemen of toepassingen, veiligheidsreactiesystemen, andere veiligheidskritische toepassingen, of enige andere context waarin het gebruik of het falen van de Applicatie kan leiden tot persoonlijk letsel of ernstige fysieke of materiële schade, bent U volledig verantwoordelijk voor dergelijke verleende toegang en enig persoonlijk letsel of ernstige fysieke of materiële schade die als gevolg daarvan optreedt.

5.3. Fair Use Policy. U mag niet, en mag een derde niet

(i) de Applicatie te gebruiken voor doeleinden waarvoor deze niet bestemd is, tegen de beginselen van goede trouw in of om ongeoorloofde toegang te verkrijgen of te trachten te verkrijgen tot gegevens, systemen, netwerken of eigendommen van derden;

(ii) een niet-gebruikelijk gebruik inhouden zoals hacken, het omzeilen van de Applicatie, dormakaba systemen of enig toepasselijk prijsmechanisme;

(iii) significante netwerkcongestie of -verstoring veroorzaken of anderszins de resivo Access Solution of het gebruik van de resivo Access Solution door een andere persoon nadelig beïnvloeden.

6. VOORBEHOUD VAN RECHTEN

6.1. dormakaba en haar licentiegevers en dienstverleners behouden en behouden hun volledige recht, titel en belang in en op de Applicatie, met inbegrip van alle auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten daarin of in verband daarmee, behalve zoals uitdrukkelijk aan U verleend in deze EULA. U verkrijgt op grond van deze EULA geen eigendomsbelang in de Applicatie, noch enig ander recht daarop, anders dan het gebruik van de Applicatie in overeenstemming met de op grond van deze EULA verleende gebruiksrechten en/of licentie en met inachtneming van alle voorwaarden en beperkingen.

6.2. In het geval dat u dormakaba voorziet van feedback, suggesties, verbeteringsverzoeken of aanbevelingen met betrekking tot het gebruik, de werking of de functionaliteit van de Applicatie ("Feedback"), met inbegrip van maar niet beperkt tot informatie over bekende of vermoede bugs, fouten of compatibiliteitsproblemen, of gewenste functies, draagt u hierbij aan dormakaba alle rechten op de Feedback over en stemt u ermee in dat dormakaba het recht heeft de Feedback en daarmee verband houdende informatie kosteloos te gebruiken op elke wijze die zij passend acht.

7. UW VERANTWOORDELIJKHEDEN

7.1. Toegang. Om de Applicatie te kunnen downloaden en installeren moet u over een compatibel Apparaat beschikken en een internetverbinding hebben. Niet alle Apparaten ondersteunen alle functies van de Applicatie, zodat U mogelijk moet controleren of de Applicatie voor Uw specifieke Apparaat beschikbaar is. In het geval dat de Applicatie niet compatibel is met Uw specifieke Apparaat is dormakaba niet aansprakelijk voor enige schade of kosten die U in verband met dat Apparaat heeft gemaakt. Indien Uw Apparaat niet met het internet is verbonden of zich in de "vliegtuigmodus" bevindt, kunt U de Applicatie mogelijk niet gebruiken. De Applicatie werkt alleen met een Compatibel Systeem dat bedoeld is voor gebruik met deze Applicatie.

7.2. Zorgplicht.

(a) U dient de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de Applicatie en Uw Apparaat met gepaste zorg te behandelen, indachtig het feit dat de Applicatie en Uw Apparaat kunnen worden gebruikt voor potentieel kritische functies zoals het verschaffen en/of verkrijgen van toegang tot gesloten ruimten, woningen en/of bedrijfsruimten, afgesloten ruimten en/of andere locaties van vergelijkbare aard, en dat ongeoorloofd gebruik van de Applicatie belangrijke gevolgen kan hebben. U dient Uw Apparaat en de registratiegegevens van de Applicatieaccount met hetzelfde veiligheidsniveau te behandelen als Uw fysieke sleutels of portemonnee.

(b) U moet (i) juiste en nauwkeurige informatie verstrekken wanneer U zich aanmeldt voor toegang of wijzigingen aanbrengt in Uw account; (ii) Uw Apparaat beveiligen tegen ongeoorloofd gebruik van of toegang tot de Applicatie door een wachtwoord of PIN-code of een andere soortgelijke beveiligingsmaatregel in te schakelen en de vertrouwelijkheid van Uw wachtwoord of PIN-code te beschermen; (iii) ervoor te zorgen dat alle instellingen, vereiste netwerkverbindingen en wijzigingen die nodig zijn voor de werking van de Applicatie op of vanaf Uw Apparaat up-to-date en correct zijn, (iv) Uw Apparaat en de Applicatie actueel te houden door Updates te downloaden wanneer deze beschikbaar komen; (v) onmiddellijk Uw werkgever, accounteigenaar of -beheerder, vastgoedbeheerder, beheerder of ander bedrijf of individu dat U als Eindgebruiker heeft aangewezen, te informeren wanneer Uw Apparaat is verloren of gestolen, en/of wanneer U denkt dat Uw PIN-code of wachtwoord op enigerlei wijze in gevaar is gebracht. Indien U Uw mobiele Apparaat verkoopt, weggeeft of anderszins wegdoet, dient U de Applicatie te verwijderen en Uw SIM-kaart uit het Apparaat te verwijderen; indien U Uw SIM-kaart niet meer gebruikt, dient U deze fysiek te vernietigen.

(c) dormakaba aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor verlies, schade of andere claims die kunnen voortvloeien uit het niet nakomen van Uw zorgplicht.

7.3. Beheer van toegangsontvangersn. Bij

(i) het beheer van de toegang van derden ("Toegangsontvangers") tot het Vastgoed en Uw Huureenheid door het toevoegen of intrekken van dormakaba toegangsmedia (RFID-toegangskaarten en sleutelhangers) of door het verzenden of intrekken van digitale sleutels, of

(ii) het aanwijzen van Medebewoners, bent U verantwoordelijk voor het correct toekennen en intrekken van dergelijke toegangsrechten en om te voldoen aan alle verplichtingen inzake vertrouwelijkheid en bescherming van persoonsgegevens in die context.

7.4. Loggegevens voor gemeenschappelijke deuren. Klant of zijn bevoegde gebruikers kunnen in de resivo Access Solution zien welk RFID-medium, digitale sleutel of fysieke sleutel, met inbegrip van de naam en/of mobiele telefoon van de respectieve sleuteluitgever en/of sleutelhouder, een gemeenschappelijke deur van het Vastgoed heeft betreden en/of of een RFID-medium, digitale sleutel of fysieke sleutel is geweigerd door het slot van een specifieke gemeenschappelijke deur. U bent verantwoordelijk voor het informeren van derde Toegangsontvangers aan wie u toegang verleent over dergelijke Loggegevens.

7.5. Log Gegevens voor Huureenheid Deuren. U en elke door U binnen de Applicatie aangewezen medebewoner kan in de Applicatie zien wanneer welke sleutel de deur van zijn Huureenheid heeft betreden. Noch Klant, noch technisch ondersteunend personeel, noch dormakaba ontwikkelaars zien of hebben toegang tot Log Data van deuren van Gehuurde Huuraccommodaties, tenzij Huurder (of medebewoner) deze actief verstrekt aan een technische ondersteuningsfunctie. U bent verantwoordelijk voor het informeren van derden Toegangsontvangers aan wie u toegang verleent over dergelijke Log Data.

8. UPDATES

dormakaba behoudt zich het recht voor en kan van tijd tot tijd en naar eigen goeddunken Applicatie-updates ontwikkelen en leveren, die upgrades, bug fixes, patches, andere foutcorrecties en/of nieuwe functies kunnen omvatten (gezamenlijk, inclusief bijbehorende documentatie, "Updates"). Updates kunnen ook bepaalde functies of functionaliteiten wijzigen of geheel verwijderen. dormakaba is niet verplicht om Updates te verstrekken of om bepaalde functies of functionaliteiten te blijven verstrekken of mogelijk te maken. Op basis van de instellingen van Uw Apparaat en wanneer Uw Apparaat met het internet is verbonden:

(i) zal de Applicatie automatisch alle beschikbare Updates downloaden en installeren, of

(ii) kunt U bericht ontvangen of worden gevraagd om beschikbare Updates te downloaden en te installeren. U dient alle Updates onmiddellijk te downloaden en te installeren en U erkent dat de Applicatie of delen daarvan mogelijk niet naar behoren werken indien U dit nalaat. Alle Updates worden geacht deel uit te maken van de Applicatie en zijn onderworpen aan alle voorwaarden van deze EULA.

9. MATERIALEN VAN DERDEN

De Applicatie kan inhoud van derden (waaronder gegevens, informatie, toepassingen en andere producten, diensten en/of materialen) weergeven, bevatten of beschikbaar maken, of links naar websites of diensten van derden bevatten, onder meer via advertenties van derden ("Materialen van derden"). dormakaba is niet verantwoordelijk voor Materialen van derden, met inbegrip van de juistheid, volledigheid, tijdigheid, geldigheid, naleving van het auteursrecht, wettigheid, kwaliteit of enig ander aspect daarvan. dormakaba aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid jegens u of enige andere persoon of entiteit voor Materialen van derden en zal deze ook niet hebben. Materialen van derden en links daarnaar worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden en u opent en gebruikt deze geheel op eigen risico en onder de voorwaarden van deze derden.

10. TERMIJN EN BEËINDIGING

10.1. Die Laufzeit dieser EULA beginnt, wenn Sie die Anwendung herunterladen und auf Ihrem mobilen Endgerät installieren und Ihr Konto registrieren. Alle Lizenzen und Rechte, die Ihnen durch diese EULA gewährt wurden, enden sofort und automatisch ohne Vorankündigung,

(i) indien een relevante individuele overeenkomst (tussen U en ons, tussen U en REM of tussen ons en REM) op grond waarvan U als Eindgebruiker bent aangewezen, eindigt;

(ii) indien de persoon of organisatie die U als Eindgebruiker heeft aangewezen deze aanwijzing en/of Uw toegang tot de Applicatie intrekt;

(iii) wanneer U een van de voorwaarden van deze EULA schendt; of

(iv) wanneer U Uw Apparaat verkoopt, anderszins overdraagt, aflevert of overdraagt, van de hand doet of het gebruik ervan staakt, en wanneer U de Applicatie van Uw Apparaat verwijdert of Uw accountregistratie annuleert.

10.2. Bij beëindiging van de licenties en rechten die op grond van deze EULA aan U zijn verleend:

(i) vervallen alle rechten die U aan Toegangsontvangers hebt verleend en die niet zijn ingetrokken, automatisch tegelijk met de beëindiging, afloop of annulering van Uw rechten op grond van deze EULA; en

(ii) moet U alle gebruik van de Applicatie staken. Deze EULA wordt automatisch beëindigd bij opzegging van Uw account. Beëindiging beperkt niet de rechten of rechtsmiddelen die dormakaba op grond van deze EULA heeft.

11. GEEN GARANTIES; GEEN WAARBORG

11.1. Hoewel wij vanuit economisch oogpunt redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat er op continue basis toegang tot en beschikbaarheid en functionaliteit van de Applicatie is, accepteert u dat wij u en de Applicatie niet kunnen beschermen tegen de gevolgen van misbruik, hardware- of softwarefouten of andere onvoorziene incidenten. Hoewel wij ook een beroep kunnen doen op derden voor de levering van diensten in overeenstemming met deze voorwaarden, kunnen wij geen garantie of waarborg bieden voor hun producten en diensten. Bovendien kan de toegang tot en/of de functionaliteit van de Applicatie worden opgeschort of beperkt, met name tijdens onderhoudswerkzaamheden of reparaties door ons of door derden, of de invoering van nieuwe of uitgebreide functies. Binnen de grenzen van wat wettelijk is toegestaan, sluiten wij elke garantie of waarborg, zoals hieronder nader uiteengezet, zoveel mogelijk uit.

11.2. De Applicatie en alle diensten uitgevoerd of geleverd door of in verband met de Applicatie en de Toegangsoplossing, worden geleverd "as is" en "as available" zonder enige vorm van garantie of waarborg. Voor zover uitsluiting of beperking van garanties en waarborgen door de toepasselijke wetgeving is toegestaan, en behoudens de volgende clausule, wijst dormakaba, namens zichzelf en namens haar gelieerde ondernemingen en haar en hun respectieve licentiegevers en dienstverleners, uitdrukkelijk alle garanties en waarborgen af, hetzij uitdrukkelijk, impliciet, wettelijk of anderszins, met betrekking tot de Applicatie en de Toegangsoplossing, met inbegrip van maar niet beperkt tot die van technische compatibiliteit, bevredigende kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk. Zonder beperking van het voorgaande garandeert of waarborgt dormakaba niet dat de Applicatie, de Toegangsoplossing en/of de materialen van dormakaba foutloos of ononderbroken zullen functioneren, of dat de Applicatie aan Uw eisen zal voldoen, aan enige prestatie- of betrouwbaarheidsnormen zal voldoen, of dat gebreken in de Applicatie of de Toegangsoplossing zullen worden gecorrigeerd. Geen enkele mondelinge of schriftelijke informatie gegeven door dormakaba, haar gelieerde ondernemingen of een van hun respectieve bevoegde vertegenwoordigers schept een garantie of waarborg.

11.3. Sommige rechtsgebieden staan de uitsluiting van of beperkingen op impliciete garanties of de beperkingen op de toepasselijke wettelijke rechten van een consument niet toe, zodat sommige of alle van de bovenstaande uitsluitingen en beperkingen mogelijk niet op u van toepassing zijn.

12. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

12.1. Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving en behoudens de volgende clausule, zal dormakaba of haar gelieerde ondernemingen, of een van haar of hun respectievelijke werknemers, functionarissen, directeuren, agenten, licentiegevers of dienstverleners, in geen geval aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade van welke aard dan ook, hetzij direct, indirect, incidenteel, bijzonder, voorbeeldig of gevolgschade, met inbegrip van, zonder beperking, schade wegens winstderving, verlies van gegevens, bedrijfsonderbrekingen of enige andere schade of verlies, voortvloeiend uit of verband houdend met Uw gebruik of onvermogen om de Applicatie te gebruiken, ongeacht de oorzaak, ongeacht de rechtsgrond (contract, onrechtmatige daad of anderszins) en zelfs indien dormakaba of haar gelieerde ondernemingen op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. dormakaba is niet aansprakelijk voor schade aan, of virussen of andere code die hardware of apparatuur (inclusief maar niet beperkt tot Uw Apparaat), software, gegevens, informatie of andere eigendommen kan aantasten als gevolg van Uw download, installatie, toegang tot of gebruik van de Applicatie. Zo nodig kunnen wij de toegang tot of het gebruik van de Applicatie (of een deel daarvan) opschorten. Niettegenstaande het voorgaande is er geen beperking van de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van dormakaba of fraude.

12.2. Sommige rechtsgebieden staan bepaalde uitsluitingen of beperkingen van aansprakelijkheid niet toe, zodat sommige of alle van de bovenstaande beperkingen van aansprakelijkheid mogelijk niet op U van toepassing zijn.

13. VRIJWARING

13.1. Behoudens de volgende clausule bent u aansprakelijk en vrijwaart u dormakaba en haar functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, filialen, opvolgers en rechtverkrijgenden van en tegen alle verliezen, schade, aansprakelijkheden, claims, acties, vonnissen, schikkingen, rente, prijzen en boetes, boetes, kosten of uitgaven, met inbegrip van redelijke advocaatkosten, voortvloeiend uit of verband houdend met Uw gebruik of misbruik van de Applicatie, Uw schending van deze EULA of enig handelen of nalaten (hetzij nalatig, roekeloos of opzettelijk) van Uw kant in verband met de uitvoering van Uw verplichtingen uit hoofde van deze EULA, met inbegrip van maar niet beperkt tot de inhoud die U via deze Applicatie beschikbaar stelt.

13.2. In sommige rechtsgebieden zijn bepaalde vrijwaringsverplichtingen voor U als consument niet toegestaan, zodat sommige of alle bovenstaande verplichtingen mogelijk niet op U van toepassing zijn.

14. PRIVACY

Wanneer U de Applicatie registreert, downloadt, installeert, activeert of gebruikt, kunnen wij informatie over U en Uw gebruik van de Applicatie ontvangen of verzamelen. Daarnaast worden persoonsgegevens van anderen (bijv. persoonsgegevens van een derde Toegangsontvanger) verwerkt indien U hun gegevens (bijv. hun naam, contactgegevens) in de Applicatie invoert. Met betrekking tot Uw toegang tot en gebruik van de Applicatie vindt U informatie over onze verwerking van persoonsgegevens in de resivo Privacyverklaring die beschikbaar is op: https://resivo.dormakaba.com/nl/content/datenschutz-resivo. Voor vragen kunt U contact opnemen met: data.protection@dormakaba.com. Indien U ons persoonsgegevens van derden toestuurt, verzoeken wij U deze derden te informeren over de resivo Privacyverklaring.

15. DIVERSE

15.1. Naleving van de exportwetgeving. De Applicatie en gerelateerde technologie kunnen onderworpen zijn aan Zwitserse en andere landen export- of importbeperkingen. U mag de Applicatie niet direct of indirect exporteren, herexporteren of vrijgeven naar, of de Applicatie toegankelijk maken vanuit, een rechtsgebied of land waarnaar export, herexport of vrijgave bij wet, regel of voorschrift is verboden. U dient te voldoen aan alle toepasselijke lokale wetten, regels en voorschriften, en alle vereiste verbintenissen aan te gaan (bijvoorbeeld het verkrijgen van een noodzakelijke exportvergunning), alvorens de Applicatie te exporteren, opnieuw te exporteren, vrij te geven of anderszins beschikbaar te stellen buiten Zwitserland of het land waarin U verblijft. Het gebruik van de Applicatie in de volgende landen of regio's is ten strengste verboden: Islamitische Republiek Iran, Democratische Volksrepubliek Noord-Korea, Republiek Cuba, Syrische Arabische Republiek, Republiek Soedan. Oekraïense oblasten Luhansk, Donetsk. De Krim.

15.2. Scheidbaarheid; verklaring van afstand. Indien een bepaling van deze EULA niet afdwingbaar of ongeldig is onder het toepasselijk recht, blijft (blijven) de overige bepaling(en) onaangetast en moet (moeten) deze bepaling(en) worden vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die het effect van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert. Hetzelfde geldt voor elke omissie. Indien U van mening bent dat U andere of verdere rechten hebt dan die welke in de voorwaarden van deze EULA zijn uiteengezet op basis van dwingend recht, dient U ons op de hoogte te stellen van dergelijke recht(en) zodat wij naar eigen goeddunken een alternatieve oplossing voor de situatie kunnen bieden. Geen verklaring van afstand door een partij van enige bepaling hiervan is effectief, tenzij schriftelijk vastgelegd. Geen verzuim om enig recht of rechtsmiddel uit te oefenen dat voortvloeit uit deze Overeenkomst zal werken of worden opgevat als afstand daarvan.

15.3. Overdracht. U mag uw rechten niet overdragen of uw verplichtingen uit hoofde van deze EULA delegeren zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Elke vermeende overdracht of delegatie zal ertoe leiden dat de EULA naar ons goeddunken vernietigbaar en/of nietig is. Wij kunnen de rechten en verplichtingen onder deze EULA geheel of gedeeltelijk overdragen aan een derde partij van onze keuze.

15.4. Toepasselijk recht en plaats van jurisdictie. Op de voorwaarden van deze EULA en elke toegang tot of elk gebruik van de Applicatie is het materiële recht van Zwitserland van toepassing, met uitsluiting van de bepalingen inzake strijdigheid van recht. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is uitgesloten van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden van deze EULA moeten worden voorgelegd aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het kanton Zürich, Zwitserland. Deze bepaling inzake toepasselijk recht en jurisdictie ontneemt u niet de verplichte consumentenbescherming onder het recht van het land waarnaar wij de resivo Access-oplossing waar u als huurder bent aangewezen, leiden.

15.5. Wijzigingen van deze EULA. Wij kunnen de voorwaarden van deze EULA wijzigen door inhoud toe te voegen of te verwijderen, of door bestaande inhoud te wijzigen. Deze wijzigingen kunnen te allen tijde worden aangebracht. Wij stellen U op de hoogte van wijzigingen door de nieuwe EULA in de Applicatie te plaatsen en de datum "Versie" hierboven te wijzigen. U dient deze EULA regelmatig te raadplegen voor eventuele wijzigingen. In geval van relevante wijzigingen kunnen wij U verder per e-mail of op andere passende wijze op de hoogte stellen. Indien U de Applicatie blijft gebruiken na het plaatsen van de bijgewerkte EULA of het bekendmaken van de wijzigingen, betekent dit dat U de bijgewerkte EULA of dergelijke wijzigingen aanvaardt. Indien U niet akkoord gaat met de wijzigingen of de bijgewerkte EULA, dient U het gebruik van de Applicatie te staken.

16. CONTACTINFORMATIE VOOR KLANTENONDERSTEUNING

In de context van een specifiek Vastgoed is het primaire contact voor klantenondersteuning de REM voor dat Vastgoed; binnen de Applicatie creëert de knop "Help" een link naar het zelfhulpcentrum.

17. CONTRACTERENDE ENTITEIT VOOR DEZE EULA. OPMERKINGEN.

Voor algemene inlichtingen, vragen of problemen met deze EULA kunt u contact opnemen of alle kennisgevingen sturen naar: dormakaba Switzerland Ltd., Bedrijfsregistratienummer: CHE-105.972.106, Mühlebühlstrasse 23, CH - 8620 Wetzikon, Zwitserland, Email: resivo@dormakaba.com.

18. LANDSPECIFIEKE VOORWAARDEN

Afhankelijk van het land / de regio

(i) waarin het Vastgoed zich bevindt, en/of

(ii) van de app store of play store waarin uw mobiele apparaat is geregistreerd, kunnen er landspecifieke voorwaarden zijn die op U van toepassing zijn naast of in afwijking van de algemene voorwaarden die in deze EULA zijn uiteengezet. Dergelijke landspecifieke voorwaarden, indien aanwezig, worden uiteengezet in dit artikel 18 - Landspecifieke voorwaarden, tenzij een landspecifieke EULA voor resivo Home App is uitgegeven door dormakaba.

18.1. Land specifieke voorwaarden voor Duitsland.

Wanneer het recht dat van toepassing is op de Overeenkomst het Duitse recht is, worden clausules 11 - Geen garanties; Geen garantie, 12 - Beperking van aansprakelijkheid en 13 - Schadeloosstelling vervangen door het volgende:

(a) Als gratis dienst wordt de Applicatie aan U verstrekt "zoals zij is" en "zoals beschikbaar" zonder enige vorm van garantie. Met name informatie over de kenmerken van de Applicatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot die van technische compatibiliteit, bevredigende kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel, dienen uitsluitend ter description van de desbetreffende dienst of toepassing. Zij mogen niet worden beschouwd als een garantie of waarborg.

(b) U dient eventuele gebreken van de Applicatie onmiddellijk aan dormakaba te melden.

(c) Wij zijn aansprakelijk (i) voor opzet en grove nalatigheid, (ii) als wij op frauduleuze wijze een gebrek verzwijgen, (iii) op grond van de wetgeving inzake productaansprakelijkheid, en (iv) voor schade als gevolg van letsel aan leven, ledematen of gezondheid van personen. Alle andere schadeclaims van U zijn uitgesloten.

(d) Deze beperking van aansprakelijkheid geldt ook voor de agenten van dormakaba.

(e) Indien wij door derden, inclusief overheidsinstellingen, in het kader van deze EULA worden aangesproken vanwege Uw gebruik van de Applicatie, vrijwaart U ons van deze aanspraken en dient U ons bij te staan in de juridische verdediging waartoe wij gerechtigd maar niet verplicht zijn, en de door ons noodzakelijke kosten van juridische verdediging te dragen. Voorwaarde hiervoor is dat Wij U onverwijld in tekstvorm informeren over beweerde vorderingen en inbreuken op rechten, dat Wij zonder Uw toestemming geen concessies of erkenningen of daarmee gelijk te stellen verklaringen doen en U in staat stellen deel te nemen aan alle gerechtelijke en buitengerechtelijke onderhandelingen over de vorderingen. Wij behouden ons het recht voor verdere vorderingen te doen gelden.

18.2. Landspecifieke voorwaarden voor Oostenrijk.

Wanneer het op de Overeenkomst toepasselijke recht het Oostenrijkse recht is, worden de bepalingen 11 - Geen garanties; Geen waarborg, 12 - Beperking van aansprakelijkheid en 13 - Schadeloosstelling vervangen door het volgende:

(a) Als gratis dienst wordt de Applicatie aan U verstrekt "zoals zij is" en "zoals beschikbaar" zonder enige vorm van garantie. Met name informatie over de kenmerken van de Applicatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot die van technische compatibiliteit, bevredigende kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel, dienen uitsluitend ter description van de desbetreffende dienst of toepassing. Zij mogen niet worden beschouwd als een garantie of waarborg.

(b) U dient eventuele gebreken van de Applicatie onmiddellijk aan dormakaba te melden.

(c) Wij zijn aansprakelijk (i) voor opzet en grove nalatigheid, (ii) als wij op frauduleuze wijze een gebrek verzwijgen, (iii) op grond van de wetgeving inzake productaansprakelijkheid, en (iv) voor schade als gevolg van letsel aan leven, ledematen of gezondheid van personen. Alle andere schadeclaims van U zijn uitgesloten.

(d) Deze beperking van aansprakelijkheid geldt ook voor de agenten van dormakaba.

(e) Indien wij door derden, inclusief overheidsinstellingen, in het kader van deze EULA worden aangesproken vanwege Uw gebruik van de Applicatie, vrijwaart U ons van deze aanspraken en dient U ons bij te staan in de juridische verdediging waartoe wij gerechtigd maar niet verplicht zijn, en de door ons noodzakelijke kosten van juridische verdediging te dragen. Voorwaarde hiervoor is dat Wij U onverwijld in tekstvorm informeren over beweerde vorderingen en inbreuken op rechten, dat Wij zonder Uw toestemming geen concessies of erkenningen of daarmee gelijk te stellen verklaringen doen en U in staat stellen deel te nemen aan alle gerechtelijke en buitengerechtelijke onderhandelingen over de vorderingen. Wij behouden ons het recht voor verdere vorderingen te doen gelden.

18.3. Landspecifieke voorwaarden voor Australië.

Wanneer

(i) de wet die van toepassing is op de EULA voor Home App de wet van een staat van Australië is; of

(ii) U in Australië bent gevestigd, worden de EULA voor Home App bepalingen 11 - Geen garanties, geen waarborg, 12 - Beperking van aansprakelijkheid en 13 - Schadeloosstelling vervangen door het volgende:

(a) Behalve zoals specifiek vermeld in deze EULA voor Home App, omvat deze geen enkele andere voorwaarde of garantie met betrekking tot de kwaliteit, verkoopbaarheid, aanvaardbaarheid, geschiktheid voor het doel, conditie, description, ontwerp of prestaties van de resivo Access Solution of enig contractueel rechtsmiddel voor het falen ervan.

(b) U erkent dat U niet: (i) hebt vertrouwd op enige dienst die vakkundigheid en beoordelingsvermogen vereist, of op enig advies, aanbeveling, informatie of bijstand verstrekt door dormakaba met betrekking tot de resivo Access Solution of het gebruik of de toepassing ervan; of (ii) aan dormakaba enig doel waarvoor U de resivo Access Solution nodig hebt, uitdrukkelijk of stilzwijgend kenbaar hebt gemaakt, en de verantwoordelijkheid hebt U ervan te vergewissen dat de resivo Access Solution geschikt is voor Uw gebruik.

(c) Niets in deze EULA voor Home App mag worden geïnterpreteerd als het uitsluiten, beperken of wijzigen van, of het effect hebben van het uitsluiten, beperken of wijzigen van, de toepassing van enige staats- of federale wetgeving die van toepassing is op de levering van goederen of diensten die niet kan worden uitgesloten, beperkt of gewijzigd, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Australische Consumentenwetregeling van de Competition and Consumer Act 2010 (Cth) (ACL).

(d) Voor zover maximaal toegestaan door de wet of anderszins de rechten en rechtsmiddelen die beschikbaar zijn onder de ACL beperkend: (i) dormakaba is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voortvloeiend uit of in verband met de levering of het gebruik van, of enige andere omgang met de resivo Access Solution; en (ii) dormakaba is niet aansprakelijk voor gevolg- of indirecte uitgaven of verliezen geleden door u of een derde partij, hoe dan ook veroorzaakt, met inbegrip van maar niet beperkt tot verlies van zaken of goodwill, winstderving, omzetverlies, of enige aansprakelijkheid jegens een andere partij, behalve in de mate van aansprakelijkheid opgelegd door de ACL.

(e) Voor zover maximaal toegestaan door de wet, bent u aansprakelijk voor dormakaba en vrijwaart u dormakaba (en haar filialen, agenten, rechtverkrijgenden, werknemers, directeuren, functionarissen en opvolgers) van en tegen, alle acties, prijzen, claims, kosten (inclusief juridische kosten), schadevergoeding uitgaven, honoraria, rente, aansprakelijkheden, boetes en schikkingen die voortvloeien uit of verband houden met Uw gebruik of misbruik van de resivo Access Solution of enige schending door U van deze EULA voor Home App, inclusief maar niet beperkt tot de inhoud die U beschikbaar stelt via de resivo Access Solution.