Home / Terms of use / resivo home app

Warunki korzystania

aplikacja domowa dormakaba resivo
Umowa licencyjna użytkownika końcowego i warunki użytkowania („EULA for Home App” lub „EULA”)

Wersja: lipiec 2023 r

1. PRZEDMIOT UMOWY

1.1. dormakaba Switzerland Ltd ("dormakaba”, "my” lub "nas”) zapewnia resivo, oparte na chmurze rozwiązanie typu "oprogramowanie jako usługa”, aktualizowane, aktualizowane lub nowo wydawane od czasu do czasu ("Rozwiązanie dostępu”). Aplikacja dormakaba resivo Home App (w tym cała powiązana dokumentacja, zwana dalej "Aplikacją”) jest składnikiem Rozwiązania dostępowego resivo.

1.2. Jakikolwiek dostęp do Aplikacji lub korzystanie z niej przez Ciebie podlega niniejszej umowie EULA dormakaba. Niniejsza umowa EULA jest wiążącą umową między Tobą a dormakaba i reguluje korzystanie z aplikacji. "Ty” lub "Użytkownik końcowy” oznacza (i) każdą osobę fizyczną, która pobrała i zainstalowała Aplikację na urządzeniu mobilnym, oraz (ii) każdą organizację lub podmiot reprezentowany przez taką osobę.

1.3. Warunki specyficzne dla kraju. Oprócz odstępstwa lub zastąpienia określonych warunków ogólnych mogą obowiązywać warunki specyficzne dla danego kraju. Takie warunki specyficzne dla danego kraju, jeśli istnieją, są określone w punkcie 18 – Warunki specyficzne dla kraju lub w umowie EULA dla aplikacji domowej dla danego kraju.

2. AKCEPTACJA NINIEJSZEJ UMOWY EULA

2.1. PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZY DOKUMENT; ZAWIERA OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI I INNE WARUNKI, KTÓRE MOGĄ MIEĆ WPŁYW NA TWOJE PRAWA. KLIKAJĄC PRZYCISK AKCEPTACJI LUB PODOBNY PRZYCISK, AKCEPTUJESZ NINIEJSZĄ UMOWĘ I WYRAŻASZ ZGODĘ, ŻE JESTEŚ PRAWNIE ZWIĄZANY JEJ WARUNKAMI. JEŻELI NIE ZGADZASZ SIĘ I NIE AKCEPTUJESZ NINIEJSZYCH WARUNKÓW, NIE BĘDZIESZ MÓGŁ KORZYSTAĆ Z APLIKACJI I NALEŻY USUNĄĆ JĄ ZE SWOJEGO URZĄDZENIA.

2.2. ograniczenie wiekowe. Korzystając z Aplikacji, oświadczasz, że

(a) w kraju, w którym mieszkasz, osiągnąłeś "pełnoletność”, w inny sposób możesz prawnie związać się niniejszą umową EULA i zgadzasz się na związanie jej postanowieniami umowa licencyjna;

(b) jeśli nie osiągnąłeś pełnoletności, uzyskałeś możliwą do zweryfikowania zgodę rodzica lub opiekuna prawnego; oraz

(c) korzystanie z Aplikacji nie narusza żadnego obowiązującego prawa ani regulacji. Jeśli nie wiesz, czy osiągnąłeś pełnoletniość w kraju, w którym mieszkasz, lub nie rozumiesz tej sekcji, nie korzystaj z tej aplikacji, zanim nie poprosisz o pomoc rodzica lub opiekuna prawnego. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym osoby nieletniej, Ty i osoba niepełnoletnia akceptujecie i zgadzacie się na związanie niniejszą umową EULA i jesteście odpowiedzialni za nadzorowanie osoby nieletniej podczas korzystania z Aplikacji. Twój dostęp do aplikacji i korzystanie z niej może zostać zakończone bez ostrzeżenia, jeśli uznamy, według naszego wyłącznego uznania, że ​​nie jesteś pełnoletni i nie uzyskałeś możliwej do zweryfikowania zgody rodzica lub opiekuna prawnego.

3. DOSTĘP DO APLIKACJI; WYMAGANIA SYSTEMOWE

Po pobraniu i zainstalowaniu Aplikacji na kompatybilnym urządzeniu mobilnym ("Urządzenie”), założeniu konta w Aplikacji i zastosowaniu kodu zaproszenia, który otrzymałeś od dormakaba po osobie lub firmie, która wyznaczyła Cię jako Najemcę (zgodnie z definicją poniżej) wprowadziłeś się w resivo Access Solution, Aplikacja umożliwia Ci interakcję ze zgodnym dormakaba i/lub systemami, produktami i usługami stron trzecich ("Kompatybilne systemy”). Aby móc pobrać i/lub zainstalować aplikację na swoim urządzeniu mobilnym, może być konieczne zarejestrowanie się w sklepie z aplikacjami w kraju, dla którego udostępniamy aplikację. Informacje na temat kompatybilności Urządzeń i systemów oraz odpowiednich sklepów z aplikacjami można znaleźć pod następującym linkiem: https://techdoc.dormakaba.com/cds/go/resivo-tenants-welcome-de.

4. OPIS APLIKACJI; FUNKCJONALNOŚCI

4.1. rozwiązanie dostępowe resivo. Resivo Access Solution jest dostarczany jako oprogramowanie w chmurze jako usługa do planowania, zarządzania, konserwacji i nadzoru cyfrowych systemów dostępu do budynków mieszkalnych, tj. osiedli mieszkaniowych z wieloma mieszkaniami, użytkownikami i mieszkańcami. W celu wdrożenia resivo Access Solution dla konkretnego budynku mieszkalnego lub kompleksu budynków ("Nieruchomości”), dormakaba lub spółka powiązana z dormakaba zawiera indywidualną umowę z klientem, którym zazwyczaj jest firma zarządzająca nieruchomościami ("REM” lub "Klient”) . Klient jest odpowiedzialny za zarządzanie rozwiązaniem dostępowym resivo dla tej Nieruchomości. W ramach resivo Access Solution firma REM będzie między innymi mogła dodawać i zarządzać jednostkami najmu i drzwiami, a także powiązanymi umowami najemców. Stosunki umowne między dormakaba a klientem są regulowane osobnymi umowami i nie są przedmiotem niniejszej umowy EULA.

4.2. aplikacja domowa resivo. Ta aplikacja jest przeznaczona dla najemców lokali na wynajem w ramach nieruchomości. "Najemca” oznacza właściciela, mieszkańca lub najemcę Jednostki najmu w Nieruchomości. "Jednostka najmu” oznacza zamkniętą przestrzeń, która może być wynajmowana lub jest własnością takiego najemcy jako jedna jednostka najmu (np. mieszkanie wraz z przydzielonym pomieszczeniem w piwnicy). Aby móc korzystać z aplikacji, musisz zostać wyznaczony jako najemca w resivo Access Solution oraz otrzymać i aktywować odpowiedni kod aktywacyjny dla aplikacji.

4.3. funkcjonalności.

(a) Dostęp i zarządzanie dostępem. W ramach Aplikacji Najemca może używać Urządzenia jako klucza do otwierania drzwi, do których Najemca ma dostęp. Najemca może również zarządzać dostępem osób trzecich ("Odbiorcy dostępu”) do Nieruchomości i jej Jednostki najmu poprzez dodawanie lub odbieranie nośników dostępu dormakaba (karty dostępu RFID i breloki) lub przesyłanie kluczy cyfrowych.

(b) Wyznaczenie współmieszkańców. Najemca może wskazać w Aplikacji osobę trzecią jako współmieszkańca. Każda osoba wskazana w Aplikacji jako współmieszkaniec może korzystać z Aplikacji w taki sam sposób jak Najemca, który wyznaczył taką osobę jako współmieszkańca, z tym że współlokator nie może odebrać Najemcy praw dostępu.

(c) Zaktualizować komponenty drzwi wynajmowanych jednostek. Najemca może ponadto korzystać z Aplikacji w celu aktualizacji elementów drzwi Jednostki Najmu (w przypadku karty RFID lub breloka).

(d) Dalszy opis. Funkcjonalności, o których mowa powyżej oraz dalsze funkcjonalności zostały szczegółowo opisane w samej aplikacji lub odpowiedniej dokumentacji.

5. UDZIELENIE LICENCJI

5.1. Przyznanie licencji. Z zastrzeżeniem warunków niniejszej umowy EULA, dormakaba udziela użytkownikowi niewyłącznego, niepodlegającego podlicencjonowaniu, nieprzenoszalnemu i niezbywalnemu prawu do pobierania, instalowania i korzystania z Aplikacji na Urządzeniu należącym do użytkownika lub w inny sposób przez niego kontrolowanym

(i) na własny, niekomercyjny użytek ściśle zgodnie z dokumentacją aplikacji;

(ii) wyłącznie w celu i zakresie, do którego przeznaczone jest korzystanie z Aplikacji oraz

(iii) wyłącznie w celu, w jakim dostęp został Ci przyznany w Twoim konkretnym przypadku.

5.2. Ograniczenia licencji. Z wyjątkiem przypadków dozwolonych w niniejszej umowie EULA, licencja na pobieranie, instalowanie i używanie Aplikacji podlega następującym warunkom i ograniczeniom:

(a) Musisz podjąć odpowiednie środki zapobiegające nieautoryzowanemu lub nielegalnemu dostępowi do aplikacji.

(b) O ile obowiązujące bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie zezwalają na następujące działania, nie wolno i nie wolno zezwalać osobom trzecim na (i) kopiowanie, powielanie, modyfikowanie, inżynierię wsteczną, dekompilację, dekodowanie lub inne próby ustalenia kodu źródłowego protokołów Aplikacji, w całości lub w części, lub (ii) uzyskiwania dostępu do dowolnej części aplikacji lub korzystania z niej w celu opracowania, udostępnienia lub użycia podobnego lub konkurencyjnego produktu lub usługi.

(c) Użytkownikowi nie wolno i nie wolno zezwalać osobom trzecim na (i) omijanie lub naruszanie zabezpieczeń stosowanych przez Aplikację; (ii) uzyskiwać dostęp do Aplikacji lub korzystać z niej w inny sposób niż Ty, korzystając z własnych, ważnych w danym momencie informacji rejestracyjnych konta, kodu PIN lub hasła; (iii) uszkadzać, zakłócać lub w inny sposób szkodzić Aplikacji, dostępowi do niej lub korzystaniu z niej; (iv) usuwać ani zmieniać żadnej dokumentacji ani żadnych informacji o prawach autorskich lub prawach własności z materiałów związanych z Aplikacją dostarczonych przez dormakaba; (v) dostarczać do lub za pośrednictwem aplikacji informacji, które są niezgodne z prawem lub zawierają, przesyłają lub aktywują szkodliwy kod, taki jak wirusy lub inne procedury zaprojektowane w celu uszkodzenia, osłabienia lub przechwycenia systemów, aplikacji lub danych; (vi) używać Aplikacji do jakichkolwiek oszukańczych lub nielegalnych działań lub w jakikolwiek sposób, który narusza Własność intelektualną lub inne prawa dormakaba lub osób trzecich.

(d) W zakresie, w jakim uzyskujesz dostęp, używasz lub zezwalasz stronie trzeciej na dostęp lub korzystanie z Aplikacji w niebezpiecznych środowiskach, systemach lub aplikacjach, jakichkolwiek systemach reagowania na bezpieczeństwo, innych aplikacjach o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa lub w związku z nimi, w innym kontekście, w którym użycie lub awaria aplikacji może prowadzić do obrażeń ciała lub poważnych szkód fizycznych lub szkód materialnych, użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za każdy przyznany dostęp oraz wszelkie wynikające z tego obrażenia ciała lub poważne szkody fizyczne lub materialne.

5.3. Zasady dozwolonego użytku. Nie wolno i nie wolno tworzyć strony trzeciej

(i) wykorzystywać Aplikacji do celów, do których nie jest przeznaczona, wbrew zasadom dobrej wiary lub w celu uzyskania lub próby uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych, systemów, sieci lub mienia osób trzecich;

(ii) wiązać się z nietypowym zastosowaniem, takim jak hakowanie, obchodzenie Aplikacji, systemów dormakaba lub jakiegokolwiek obowiązującego mechanizmu ustalania cen;

(iii) powodować znaczne przeciążenie lub zakłócenia w sieci lub w inny sposób niekorzystnie wpływać na Rozwiązanie dostępowe resivo lub korzystanie z Rozwiązania dostępowego resivo przez inną osobę.

6. ZASTRZEŻENIE PRAW

6.1. dormakaba oraz jej licencjodawcy i usługodawcy zastrzegają sobie i zachowają wszystkie swoje prawa, tytuły i udziały w Aplikacji, w tym wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej do niej lub z nią związane, z wyjątkiem wyraźnie przyznanych Użytkownikowi w niniejszej umowie EULA . Użytkownik nie nabywa żadnych udziałów własnościowych w Aplikacji na mocy niniejszej umowy EULA ani żadnych innych praw z nią związanych poza korzystaniem z Aplikacji zgodnie z udzielonymi prawami użytkowania i/lub licencją oraz z zastrzeżeniem wszystkich warunków i ograniczeń określonych w niniejszą Umowę licencyjną.

6.2. W przypadku, gdy przekażesz dormakaba opinie, sugestie, prośby o ulepszenia lub zalecenia dotyczące użytkowania, działania lub funkcjonalności Aplikacji ("Informacje zwrotne”), w tym między innymi informacje o znanych lub podejrzewanych błędach, błędach lub problemach ze zgodnością, lub pożądanych funkcji, niniejszym przenosisz na dormakaba wszelkie prawa do informacji zwrotnych i zgadzasz się, że dormakaba będzie miała prawo do bezpłatnego wykorzystania opinii i powiązanych informacji w dowolny sposób, jaki uzna za stosowny.

7. YOUT RESPONSIBILITIES

7.1. Dostęp. Aby pobrać i zainstalować aplikację, musisz mieć kompatybilne urządzenie i połączenie z Internetem. Nie wszystkie urządzenia obsługują wszystkie funkcje aplikacji, więc może być konieczne sprawdzenie dostępności aplikacji dla konkretnego urządzenia. W przypadku, gdy Aplikacja nie jest kompatybilna z Twoim konkretnym Urządzeniem, dormakaba nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub koszty poniesione przez Ciebie w związku z tym Urządzeniem. Jeśli Twoje urządzenie nie jest połączone z Internetem lub jest w "trybie samolotowym”, możesz nie być w stanie korzystać z aplikacji. Aplikacja działa wyłącznie z Kompatybilnym Systemem przeznaczonym do użytku z tą Aplikacją.

7.2. obowiązek opieki.

(a) Musisz podjąć niezbędne środki ostrożności, aby obchodzić się z Aplikacją i Twoim Urządzeniem z należytą starannością, pamiętając, że Aplikacja i Twoje Urządzenie mogą być wykorzystywane do potencjalnie krytycznych funkcji, takich jak zapewnianie i/lub uzyskiwanie dostępu do obszarów zamkniętych, mieszkalnych i /lub lokali handlowych, zamkniętych pomieszczeń i/lub innych miejsc o podobnym charakterze, oraz że każde nieautoryzowane użycie Aplikacji może mieć poważne konsekwencje. Musisz traktować informacje rejestracyjne swojego konta Urządzenia i Aplikacji z takim samym poziomem bezpieczeństwa, jak traktujesz swoje fizyczne klucze lub portfel.

(b) Musisz (i) podać prawdziwe i dokładne informacje podczas rejestracji w celu uzyskania dostępu lub wprowadzania zmian na swoim koncie; (ii) chronić Twoje Urządzenie przed nieautoryzowanym użyciem lub dostępem do Aplikacji poprzez włączenie hasła lub kodu PIN lub innego podobnego środka bezpieczeństwa oraz ochronę poufności Twojego hasła lub kodu PIN; (iii) upewnić się, że wszystkie ustawienia, wymagane połączenia sieciowe i zmiany niezbędne do działania aplikacji na lub z urządzenia użytkownika są aktualne i prawidłowe, (iv) zapewnić aktualność urządzenia i aplikacji poprzez pobieranie aktualizacji w miarę ich pojawiania się dostępny; (v) niezwłocznie poinformuj swojego pracodawcę, właściciela lub menedżera konta, zarządcę nieruchomości, administratora lub inną firmę lub osobę, która wyznaczyła Cię jako Użytkownika końcowego, jeśli Twoje Urządzenie zostało zgubione lub skradzione i/lub jeśli uważasz, że Twój kod PIN lub hasło został w jakikolwiek sposób skompromitowany. Jeśli sprzedajesz, oddajesz lub w inny sposób pozbywasz się swojego urządzenia mobilnego, powinieneś odinstalować aplikację i wyjąć kartę SIM z urządzenia; w przypadku zaprzestania używania karty SIM należy ją fizycznie zniszczyć.

(c) dormakaba nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub inne roszczenia, które mogą wyniknąć z niewywiązania się przez użytkownika z obowiązku zachowania należytej staranności.

7.3. Zarządzanie odbiorcami dostępu. Podczas

(i) zarządzania dostępem stron trzecich ("Odbiorcy dostępu”) do Nieruchomości i Lokalu najmu przez dodawanie lub unieważnianie nośników dostępu dormakaba (karty dostępu RFID i breloki) lub wysyłanie lub unieważnianie kluczy cyfrowych, lub

(ii) wyznaczanie Współmieszkańcy, jesteście odpowiedzialni za prawidłowe przyznawanie i cofanie takich praw dostępu oraz za przestrzeganie wszelkich zobowiązań w zakresie poufności i ochrony danych osobowych w tym kontekście.

7.4. Dane dziennika dla wspólnych drzwi. Klient lub jego upoważnieni użytkownicy mogą zobaczyć w Rozwiązaniu dostępowym resivo, który nośnik RFID, klucz cyfrowy lub klucz fizyczny, w tym nazwisko i/lub telefon komórkowy odpowiedniego wydawcy klucza i/lub posiadacza klucza, uzyskał dostęp do wspólnych drzwi w Nieruchomości i/lub czy nośnik RFID, klucz cyfrowy lub fizyczny został odrzucony przez zamek konkretnych wspólnych drzwi. Użytkownik jest odpowiedzialny za poinformowanie wszelkich zewnętrznych Odbiorców Dostępu, którym udziela dostępu, o takich Danych dziennika.

7.5. Dane dziennika dotyczące drzwi wynajmowanej jednostki. Ty i każdy współmieszkaniec wyznaczony przez Ciebie w Aplikacji możesz zobaczyć w Aplikacji, kiedy który klucz otworzył drzwi do jego Lokalu Najmu. Ani Klient, ani żaden personel pomocy technicznej, ani programiści dormakaba nie będą widzieć ani mieć dostępu do Danych dziennika drzwi do Wynajmowanych Jednostek do Wynajmu, chyba że Najemca (lub współmieszkaniec) aktywnie udostępni je funkcji wsparcia technicznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za poinformowanie wszelkich zewnętrznych Odbiorców Dostępu, którym udziela dostępu, o takich Danych dziennika.

8. AKTUALIZACJA

dormakaba zastrzega sobie prawo i może od czasu do czasu i według własnego uznania opracowywać i dostarczać Aktualizacje Aplikacji, które mogą obejmować uaktualnienia, poprawki błędów, łatki, inne poprawki błędów i/lub nowe funkcje (łącznie, w tym powiązaną dokumentację, "Aktualizacje” ). Aktualizacje mogą również modyfikować lub całkowicie usuwać niektóre funkcje lub funkcje. dormakaba nie jest zobowiązana do dostarczania żadnych aktualizacji ani do dalszego dostarczania lub włączania jakichkolwiek określonych funkcji lub funkcji. Na podstawie ustawień urządzenia, gdy urządzenie jest podłączone do Internetu:

(i) aplikacja automatycznie pobierze i zainstaluje wszystkie dostępne aktualizacje; lub

(ii) Użytkownik może otrzymać powiadomienie lub monit o pobranie i zainstalowanie dostępnych Aktualizacji. Musisz niezwłocznie pobrać i zainstalować wszystkie Aktualizacje i przyjmujesz do wiadomości, że Aplikacja lub jej części mogą nie działać poprawnie, jeśli tego nie zrobisz. Wszystkie Aktualizacje będą uważane za część Aplikacji i będą podlegać wszystkim warunkom niniejszej umowy EULA.

9. MATERIAŁY OSÓB TRZECICH

Aplikacja może wyświetlać, zawierać lub udostępniać treści osób trzecich (w tym dane, informacje, aplikacje i inne produkty, usługi i/lub materiały) lub udostępniać łącza do stron internetowych lub usług osób trzecich, w tym za pośrednictwem reklam osób trzecich ("Materiały Osób Trzecich”). dormakaba nie ponosi odpowiedzialności za Materiały Osób Trzecich, w tym za ich dokładność, kompletność, aktualność, ważność, zgodność z prawem autorskim, legalność, jakość lub jakiekolwiek inne ich aspekty. dormakaba nie przyjmuje i nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej innej osoby lub podmiotu za jakiekolwiek Materiały Osób Trzecich. Materiały stron trzecich i łącza do nich są udostępniane wyłącznie dla wygody użytkownika, a użytkownik uzyskuje do nich dostęp i korzysta z nich całkowicie na własne ryzyko i zgodnie z warunkami takich stron trzecich.

10. OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROZWIĄZANIE

10.1. Okres obowiązywania niniejszej umowy EULA rozpoczyna się, gdy pobierzesz i zainstalujesz Aplikację na swoim Urządzeniu oraz zarejestrujesz swoje konto. Wszystkie licencje i prawa przyznane użytkownikowi na mocy niniejszej umowy EULA wygasną natychmiast i automatycznie bez powiadomienia

(i) jeśli odpowiednia indywidualna umowa (między Tobą a nami, między Tobą a REM lub między nami a REM), na podstawie której zostałeś wyznaczony jako Użytkownik końcowy, wygaśnie;

(ii) jeśli osoba lub organizacja, która wyznaczyła Cię jako Użytkownika końcowego, cofnie takie wyznaczenie i/lub Twój dostęp do Aplikacji;

(iii) jeśli naruszysz którykolwiek z warunków niniejszej umowy EULA; Lub

(iv) kiedy sprzedajesz, w inny sposób przekazujesz, dostarczasz lub przekazujesz, pozbywasz się lub zaprzestajesz używania swojego urządzenia, a także kiedy odinstalowujesz aplikację ze swojego urządzenia lub anulujesz rejestrację konta.

10.2. Po wygaśnięciu takich licencji i praw przyznanych Użytkownikowi na mocy niniejszej umowy EULA:

(i) wszystkie prawa, które mogłeś przyznać Odbiorcom Dostępu i które nie zostały cofnięte, wygasną automatycznie wraz z wypowiedzeniem, wygaśnięciem lub anulowaniem twoich praw wynikających z niniejszej umowy EULA; Inny

(ii) Użytkownik musi zaprzestać wszelkiego korzystania z Aplikacji. Niniejsza umowa EULA wygasa automatycznie po anulowaniu konta. Wypowiedzenie nie ogranicza żadnych praw ani środków prawnych dormakaba przysługujących jej na mocy niniejszej umowy EULA.

11. BRAK GWARANCJI; BEZ GWARANCJI

11.1. Chociaż dokładamy wszelkich starań z ekonomicznego punktu widzenia, aby zapewnić stały dostęp, dostępność i funkcjonalność aplikacji, akceptujesz fakt, że nie możemy chronić Ciebie i aplikacji przed skutkami niewłaściwego użytkowania, błędów sprzętu lub oprogramowania lub innych nieprzewidziane zdarzenia. Chociaż możemy również zwrócić się do stron trzecich o świadczenie usług zgodnie z niniejszymi warunkami, nie możemy zaoferować żadnej gwarancji na ich produkty i usługi. Ponadto dostęp i/lub funkcjonalność aplikacji może zostać zawieszona lub ograniczona, w szczególności podczas prac konserwacyjnych lub napraw dokonywanych przez nas lub osoby trzecie lub wprowadzania nowych lub rozszerzanych funkcji. W granicach tego, co jest prawnie dozwolone, wyłączamy w największym możliwym zakresie wszelkie rękojmie lub gwarancje, jak określono poniżej.

11.2. Aplikacja i wszelkie usługi świadczone lub świadczone przez Aplikację i Rozwiązanie dostępowe lub w związku z nimi są dostarczane "tak jak są” i "w miarę dostępności” bez jakiejkolwiek gwarancji lub gwarancji. W maksymalnym zakresie, w jakim wyłączenia lub ograniczenia rękojmi i gwarancji są dozwolone przez obowiązujące prawo, i z zastrzeżeniem następnej klauzuli, dormakaba, w imieniu własnym oraz w imieniu swoich podmiotów stowarzyszonych oraz swoich i ich odpowiednich licencjodawców i usługodawców, wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji i gwarancje, wyraźne, dorozumiane, ustawowe lub inne, w odniesieniu do Aplikacji i Rozwiązania dostępowego, w tym między innymi gwarancje kompatybilności technicznej, zadowalającej jakości lub przydatności do określonego celu, tytułu i nienaruszalności. Nie ograniczając powyższego, dormakaba nie gwarantuje ani nie gwarantuje, że aplikacja, rozwiązanie dostępowe i/lub materiały dormakaba będą działać bezbłędnie lub nieprzerwanie, ani że aplikacja spełni wymagania użytkownika, spełni wszelkie standardy wydajności lub niezawodności lub że Wady Aplikacji lub Rozwiązania Dostępowego zostaną usunięte. Żadna ustna ani pisemna informacja podana przez dormakaba, jej podmioty stowarzyszone lub któregokolwiek z ich upoważnionych przedstawicieli nie stanowi gwarancji ani rękojmi.

11.3. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączanie lub ograniczanie gwarancji dorozumianych lub ograniczanie obowiązujących ustawowych praw konsumenta, więc niektóre lub wszystkie powyższe wyłączenia i ograniczenia mogą nie mieć zastosowania do użytkownika.

12. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

12.1. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo i z zastrzeżeniem następnej klauzuli, w żadnym wypadku dormakaba lub jej podmioty stowarzyszone, ani żaden z ich pracowników, członków zarządu, dyrektorów, agentów, licencjodawców lub usługodawców nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub Szkody wszelkiego rodzaju, bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, szczególne, przykładowe lub wtórne, w tym między innymi szkody za utratę zysków, utratę danych, przerwy w działalności lub wszelkie inne szkody lub straty, wynikające z lub związane z korzystaniem przez użytkownika lub niemożność korzystania z Aplikacji, niezależnie od przyczyny, niezależnie od podstawy prawnej (umowa, delikt lub inna) i nawet jeśli dormakaba lub jej podmioty stowarzyszone zostały poinformowane o możliwości wystąpienia takich szkód. dormakaba nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub wirusy lub inny kod, który może mieć wpływ na jakikolwiek sprzęt lub wyposażenie (w tym między innymi na Twoje Urządzenie), oprogramowanie, dane, informacje lub inną własność w wyniku pobrania, instalacji, dostępu do lub korzystanie z aplikacji. W razie potrzeby możemy zawiesić dostęp lub korzystanie z Aplikacji (lub jej części). Niezależnie od powyższego, nie ma ograniczenia odpowiedzialności za szkody spowodowane umyślnym zamiarem dormakaba lub rażącym niedbalstwem lub oszustwem.

12.2. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na pewne wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności, więc niektóre lub wszystkie z powyższych ograniczeń odpowiedzialności mogą nie mieć zastosowania.

13. ODSZKODOWANIE

13.1. Z zastrzeżeniem następnej klauzuli, jesteś odpowiedzialny i zabezpieczasz, bronisz i chronisz dormakaba i jej funkcjonariuszy, dyrektorów, pracowników, agentów, podmioty stowarzyszone, następców i cesjonariuszy przed wszelkimi stratami, szkodami, zobowiązaniami, roszczeniami, działaniami, wyroki, ugody, odsetki, nagrody i kary, grzywny, koszty lub wydatki, w tym uzasadnione honoraria adwokackie, wynikające z lub związane z korzystaniem lub niewłaściwym korzystaniem z Aplikacji, naruszeniem niniejszej umowy EULA lub jakimkolwiek działaniem lub zaniechaniem (niezależnie od tego, czy wynika to z zaniedbania, lekkomyślne lub celowe) z Twojej strony w związku z wykonywaniem Twoich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy EULA, w tym między innymi treści udostępnianych za pośrednictwem tej aplikacji.

13.2. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na pewne zobowiązania odszkodowawcze wobec Ciebie jako konsumenta, więc niektóre lub wszystkie z powyższych zobowiązań mogą Cię nie dotyczyć.

14. PRYWATNOŚĆ

Kiedy rejestrujesz się, pobierasz, instalujesz, aktywujesz lub korzystasz z Aplikacji, możemy otrzymywać lub gromadzić informacje o Tobie i sposobie korzystania przez Ciebie z Aplikacji. Ponadto przetwarzane są dane osobowe innych osób (np. dane osobowe zewnętrznego Odbiorcy Dostępu, jeżeli wprowadzisz ich dane (np. imię i nazwisko, dane kontaktowe) do aplikacji. W związku z dostępem i korzystaniem z aplikacji znajdziesz informacje o przetwarzaniu przez nas danych osobowych w Oświadczeniu o ochronie prywatności resivo dostępnym pod adresem: https://resivo.dormakaba.com/pl/content/datenschutz W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: data.protection@dormakaba.com Jeśli prześlesz nam dane osobowe od osób trzecich, prosimy o poinformowanie takich osób trzecich o Oświadczeniu o ochronie prywatności resivo.

15. RÓŻNE

15.1. zgodność eksportu. Aplikacja i związana z nią technologia mogą podlegać ograniczeniom kontroli eksportu lub importu w Szwajcarii i innych krajach. Nie wolno, bezpośrednio ani pośrednio, eksportować, reeksportować ani udostępniać Aplikacji ani udostępniać Aplikacji z jakiejkolwiek jurysdykcji lub kraju, do którego eksport, reeksport lub udostępnianie jest zabronione przez prawo, zasady lub przepisy . Musisz przestrzegać wszystkich obowiązujących lokalnych praw, zasad i przepisów oraz wypełnić wszystkie wymagane zobowiązania (np. uzyskać wszelkie niezbędne pozwolenia na eksport) przed eksportem, reeksportem, zwolnieniem lub innym udostępnieniem aplikacji poza Szwajcarią lub krajem w którym mieszkasz. Korzystanie z Aplikacji w następujących krajach lub regionach jest surowo zabronione: Islamska Republika Iranu, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, Republika Kuby, Syryjska Republika Arabska, Republika Sudanu. Ukraińskie obwody ługański, doniecki. Krym.

15.2. rozdzielność; Zrzeczenie się. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy EULA okaże się niewykonalne lub nieważne w świetle obowiązującego prawa, pozostałe postanowienia pozostają nienaruszone, a takie postanowienie należy zastąpić ważnym i wykonalnym postanowieniem, które najlepiej odzwierciedla skutek pierwotnego postanowienia. To samo dotyczy każdego pominięcia. Jeśli uważasz, że masz inne lub dalsze prawa niż te określone w warunkach niniejszej umowy EULA na podstawie bezwzględnie obowiązującego prawa, powinieneś poinformować nas o takim prawie (prawach), abyśmy mogli zapewnić, według naszego wyłącznego uznania, alternatywne rozwiązanie tej sytuacji. Żadne zrzeczenie się przez którąkolwiek ze stron jakichkolwiek postanowień niniejszej Umowy nie będzie skuteczne, o ile nie zostanie określone na piśmie. Żadne niewykonanie jakichkolwiek praw lub środków prawnych wynikających z niniejszej Umowy nie będzie działać ani być interpretowane jako zrzeczenie się tych praw.

15.3. zadanie. Nie możesz przenosić żadnych swoich praw ani delegować żadnych obowiązków wynikających z niniejszej umowy EULA bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Wszelkie domniemane cesje lub delegacje spowodują unieważnienie umowy EULA i/lub unieważnienie według naszego wyłącznego uznania. Możemy przenieść całość lub część praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy EULA na dowolną wybraną przez nas stronę trzecią.

15.4. Prawo właściwe i miejsce jurysdykcji. Warunki niniejszej umowy EULA oraz dostęp do Aplikacji lub korzystanie z niej podlegają prawu materialnemu Szwajcarii, z wyłączeniem jej przepisów kolizyjnych. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów jest wyłączona z zastosowania w tym przypadku. Wszelkie spory wynikające z lub w związku z warunkami niniejszej umowy EULA muszą być przekazywane do wyłącznej jurysdykcji sądów kantonu Zurych w Szwajcarii. Niniejsze postanowienie dotyczące prawa właściwego i jurysdykcji nie pozbawia Cię obowiązkowej ochrony konsumentów wynikającej z prawa kraju, do którego kierujemy Resivo Access Solution, w ramach którego zostałeś wyznaczony jako Najemca.

15.5. Zmiany w niniejszej umowie EULA. Możemy zmienić warunki niniejszej umowy EULA, dodając lub usuwając treści albo zmieniając istniejące treści. Zmiany te mogą być dokonywane w dowolnym czasie. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, publikując nową umowę EULA w Aplikacji i zmieniając datę "Wersji” powyżej. Należy regularnie sprawdzać niniejszą umowę EULA w celu uzyskania informacji o wszelkich zmianach. W przypadku odpowiednich zmian możemy dodatkowo powiadomić Cię pocztą elektroniczną lub w inny odpowiedni sposób. Dalsze korzystanie z Aplikacji po opublikowaniu zaktualizowanej umowy EULA lub powiadomieniu o zmianach oznacza akceptację zaktualizowanej umowy EULA lub takich zmian. Jeśli nie zgadzasz się ze zmianami lub zaktualizowaną umową EULA, powinieneś zaprzestać korzystania z aplikacji.

16. INFORMACJE KONTAKTOWE DO OBSŁUGI KLIENTA

W kontekście konkretnej Nieruchomości podstawową osobą kontaktową w zakresie obsługi klienta jest REM dla tej Nieruchomości; w aplikacji przycisk "Pomoc” tworzy link do centrum samopomocy.

17. PODMIOT ZAMAWIAJĄCY NINIEJSZĄ Umowę EULA. UWAGI.

W przypadku ogólnych zapytań, pytań lub problemów związanych z niniejszą umową EULA prosimy o kontakt lub przesyłanie wszelkich powiadomień na adres: dormakaba Switzerland Ltd., numer rejestracyjny firmy: CHE-105.972.106, Mühlebühlstrasse 23, CH - 8620 Wetzikon, Szwajcaria, e-mail: resivo@dormakaba.com.

18. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DLA KRAJÓW

W zależności od kraju/regionu

(i), w którym znajduje się Nieruchomość i/lub

(ii) sklepu z aplikacjami lub sklepu Play, w którym zarejestrowane jest Twoje urządzenie mobilne, mogą obowiązywać Cię warunki specyficzne dla danego kraju oprócz lub w odstępstwie od ogólnych warunków określonych w niniejszej umowie EULA. Takie warunki specyficzne dla danego kraju, jeśli istnieją, zostały określone w niniejszym punkcie 18 – Warunki specyficzne dla danego kraju, chyba że dormakaba wydała umowę EULA dla aplikacji resivo Home dla danego kraju.

18.1. Warunki specyficzne dla kraju dla Niemiec.

W przypadku, gdy prawem właściwym dla Umowy jest prawo niemieckie, Klauzule 11 – Brak gwarancji; Brak gwarancji, 12 – Ograniczenie odpowiedzialności i 13 – Odszkodowanie otrzymują następujące brzmienie:

(a) Jako bezpłatna usługa, Aplikacja jest dostarczana Użytkownikowi "tak jak jest” i "w miarę dostępności” bez jakiejkolwiek gwarancji. W szczególności informacje o charakterystyce aplikacji, w tym między innymi kompatybilność techniczna, zadowalająca jakość lub przydatność do określonego celu, służą wyłącznie do opisu danej usługi lub aplikacji. Nie należy ich traktować jako gwarancji ani rękojmi.

(b) Należy niezwłocznie zgłosić do dormakaba wszelkie wady aplikacji.

(c) Ponosimy odpowiedzialność (i) za umyślne działanie i rażące zaniedbanie, (ii) jeśli podstępnie zataimy wadę, (iii) zgodnie z przepisami o odpowiedzialności za produkt oraz (iv) za szkody wynikające z utraty życia, uszkodzenia ciała lub zdrowia osoby. Wszelkie inne roszczenia odszkodowawcze użytkownika są wykluczone.

(d) To ograniczenie odpowiedzialności dotyczy również agentów dormakaba.

(e) Jeśli zostaniemy pozwani przez osoby trzecie, w tym instytucje państwowe, w ramach niniejszej umowy EULA w związku z korzystaniem przez Ciebie z Aplikacji, zwalniasz nas z odpowiedzialności z tytułu tych roszczeń i musisz pomóc nam w obronie prawnej, do której jesteśmy uprawnieni, ale nie jesteśmy zobowiązani do poniesienia i poniesienia przez nas niezbędnych kosztów obrony prawnej. Warunkiem tego jest niezwłoczne informowanie Państwa w formie tekstowej o dochodzonych roszczeniach i naruszeniach praw, nieudzielanie bez Państwa zgody żadnych ustępstw, uznań lub równoważnych im oświadczeń oraz umożliwienie Państwu udziału we wszystkich postępowaniach sądowych i pozasądowych negocjacje sądowe w sprawie roszczeń. Zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia dalszych roszczeń.

18.2. Warunki specyficzne dla kraju dla Austrii.

W przypadku, gdy prawem właściwym dla Umowy jest prawo austriackie, Klauzule 11 – Brak gwarancji; Brak gwarancji, 12 – Ograniczenie odpowiedzialności i 13 – Odszkodowanie otrzymują następujące brzmienie:

(a) Jako bezpłatna usługa, Aplikacja jest dostarczana Użytkownikowi "tak jak jest” i "w miarę dostępności” bez jakiejkolwiek gwarancji. W szczególności informacje o charakterystyce aplikacji, w tym między innymi kompatybilność techniczna, zadowalająca jakość lub przydatność do określonego celu, służą wyłącznie do opisu danej usługi lub aplikacji. Nie należy ich traktować jako gwarancji ani rękojmi.

(b) Należy niezwłocznie zgłosić do dormakaba wszelkie wady aplikacji.

(c) Ponosimy odpowiedzialność (i) za umyślne działanie i rażące zaniedbanie, (ii) jeśli podstępnie zataimy wadę, (iii) zgodnie z przepisami o odpowiedzialności za produkt oraz (iv) za szkody wynikające z utraty życia, uszkodzenia ciała lub zdrowia osoby. Wszelkie inne roszczenia odszkodowawcze użytkownika są wykluczone.

(d) To ograniczenie odpowiedzialności dotyczy również agentów dormakaba.To ograniczenie odpowiedzialności dotyczy również agentów dormakaba.

(e) Jeśli zostaniemy pozwani przez osoby trzecie, w tym instytucje państwowe, w ramach niniejszej umowy EULA w związku z korzystaniem przez Ciebie z Aplikacji, zwalniasz nas z odpowiedzialności z tytułu tych roszczeń i musisz pomóc nam w obronie prawnej, do której jesteśmy uprawnieni, ale nie jesteśmy zobowiązani do poniesienia i poniesienia przez nas niezbędnych kosztów obrony prawnej. Warunkiem tego jest niezwłoczne informowanie Państwa w formie tekstowej o dochodzonych roszczeniach i naruszeniach praw, nieudzielanie bez Państwa zgody żadnych ustępstw, uznań lub równoważnych im oświadczeń oraz umożliwienie Państwu udziału we wszystkich postępowaniach sądowych i pozasądowych negocjacje sądowe w sprawie roszczeń. Zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia dalszych roszczeń.

18.3. Warunki specyficzne dla kraju dla Australii.

Gdzie (a) prawem właściwym dla umowy EULA dla aplikacji domowej jest prawo stanu Australia; lub (b) znajdujesz się w Australii, klauzule EULA dla aplikacji domowej 11 – Brak gwarancji, brak gwarancji, 12 – Ograniczenie odpowiedzialności i 13 – Odszkodowanie otrzymują następujące brzmienie:

(a) Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej umowie EULA dla aplikacji domowej, nie obejmuje ona w sposób dorozumiany żadnych innych warunków ani gwarancji dotyczących jakości, przydatności handlowej, akceptowalności, przydatności do określonego celu, stanu, opisu, projektu lub działania resivo Access Solution lub jakiegokolwiek umownego środka zaradczego w przypadku jego awarii.

(b) Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że: (i) nie polegał na żadnej usłudze wymagającej umiejętności i oceny ani na żadnej radzie, rekomendacji, informacji lub pomocy zapewnianej przez dormakaba w związku z Rozwiązaniem dostępowym resivo lub jego użytkowaniem lub zastosowaniem; lub (ii) poinformował dormakaba, w sposób wyraźny lub dorozumiany, o jakimkolwiek celu, do którego potrzebujesz Rozwiązania dostępowego resivo, oraz ponosisz odpowiedzialność za upewnienie się, że Rozwiązanie dostępowe resivo jest odpowiednie do Twojego użytku.

(c) Żadne z postanowień niniejszej umowy EULA dla Home App nie może być interpretowane jako wykluczające, ograniczające lub modyfikujące lub skutkujące wykluczeniem, ograniczeniem lub modyfikacją stosowania jakiegokolwiek ustawodawstwa stanowego lub federalnego mającego zastosowanie do dostaw towarów lub usług, których nie można wyłączone, ograniczone lub zmodyfikowane, w tym między innymi załącznik Australian Consumer Law Schedule des Competition and Consumer Act 2010 (Cth) (ACL).

(d) W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo lub w inny sposób ograniczający prawa i środki zaradcze dostępne na mocy ACL: (i) dormakaba nie ponosi wobec ciebie odpowiedzialności w żaden sposób wynikającej z lub w związku z dostawą lub użytkowaniem lub jakimkolwiek innym kontaktem z rozwiązaniem dostępowym resivo; oraz (ii) dormakaba nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wynikowe lub pośrednie wydatki lub straty poniesione przez użytkownika lub jakąkolwiek stronę trzecią, niezależnie od przyczyny, w tym między innymi utratę działalności lub wartości firmy, utratę zysków, utratę obrotów lub jakąkolwiek odpowiedzialność wobec jakiejkolwiek innej stronie, z wyjątkiem zakresu jakiejkolwiek odpowiedzialności nałożonej przez ACL.

(e) W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, jesteś odpowiedzialny za dormakaba i zabezpieczenie oraz zwolnienie dormakaba (oraz jej podmiotów stowarzyszonych, agentów, cesjonariuszy, pracowników, dyrektorów, urzędników i następców prawnych) z wszelkich działań, nagród, roszczeń, kosztów (w tym kosztów prawnych), szkód, wydatków, opłat, odsetek, zobowiązań, kar i ugód wynikających z lub związanych z korzystaniem lub niewłaściwym użytkowaniem resivo Access Solution lub jakimkolwiek naruszeniem przez użytkownika niniejszej umowy EULA dla aplikacji domowej, w tym, ale nie ogranicza się do treści udostępnianych za pośrednictwem Resivo Access Solution.