Home / Terms of use / resivo utility app

Warunki korzystania

dormakaba resivo Admin Portal i/lub resivo Utility App
Umowa licencyjna użytkownika końcowego i warunki użytkowania ("EULA for REM” lub "EULA”)

Wersja: lipiec 2023 r

1. PRZEDMIOT UMOWY

1.1. dormakaba Switzerland Ltd ("dormakaba”, "my” lub "nas”) zapewnia resivo, oparte na chmurze rozwiązanie typu "oprogramowanie jako usługa”, aktualizowane, ulepszone lub nowo wydawane od czasu do czasu ("Rozwiązanie dostępu”). Portal administratora resivo ("Portal administratora resivo”) oraz aplikacja narzędziowa resivo ("Aplikacja narzędziowa resivo”) (zwane indywidualnie i łącznie "Aplikacją”) są składnikami rozwiązania dostępowego resivo.

1.2. dormakaba lub jedna z jej spółek stowarzyszonych może (i) wyznaczyć Cię jako Użytkownika końcowego Aplikacji lub (ii) zawrzeć indywidualną umowę oprogramowania jako usługi ("Umowa SaaS”) z jednym ze swoich klientów, zazwyczaj firma zarządzająca nieruchomościami ("REM” lub "Klient”), w ramach której Klient (lub jeden z podwykonawców lub usługodawców Klienta) może wyznaczyć Cię jako Użytkownika końcowego Aplikacji. Relacja między Klientem (lub podwykonawcą Klienta lub usługodawcą) a Użytkownikiem jest taka, jak ustalono między Klientem (lub odpowiednio podwykonawcą Klienta lub usługodawcą) a Tobą.

1.3. Jakikolwiek dostęp do Aplikacji lub korzystanie z niej przez Ciebie podlega niniejszej umowie EULA dormakaba. Niniejsza umowa EULA jest wiążącą umową między Tobą a dormakaba i reguluje korzystanie z aplikacji. "Ty” lub "Użytkownik końcowy” oznacza (i) każdą osobę fizyczną, która uzyskuje dostęp do Portalu administracyjnego resivo za pośrednictwem przeglądarki internetowej i/lub która pobrała i zainstalowała aplikację narzędziową resivo na urządzeniu mobilnym oraz (ii) dowolną organizację lub podmiot reprezentowana przez taką osobę.

1.4. Warunki specyficzne dla kraju. Oprócz odstępstwa lub zastąpienia określonych warunków ogólnych mogą obowiązywać warunki specyficzne dla danego kraju. Takie warunki specyficzne dla danego kraju, jeśli istnieją, są określone w punkcie 18 – Warunki specyficzne dla kraju lub w umowie EULA dla REM dla danego kraju.

2. AKCEPTACJA NINIEJSZEJ UMOWY EULA

PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZY DOKUMENT; ZAWIERA OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI I INNE WARUNKI, KTÓRE MOGĄ MIEĆ WPŁYW NA TWOJE PRAWA. KLIKAJĄC PRZYCISK AKCEPTACJI LUB PODOBNY PRZYCISK,

(a) OŚWIADCZASZ, ŻE MASZ 18 LAT LUB WIĘCEJ I MOŻESZ ZAWARĆ WIĄŻĄCĄ UMOWĘ;

(b) JEŚLI DZIAŁASZ W IMIENIU PODMIOTU, KTÓRY ZAWIERA Z NAMI UMOWĘ, TO JESTEŚ UPOWAŻNIONY DO ZAAKCEPTOWANIA I WYRAŻENIA ZGODY NA NINIEJSZE WARUNKI W ICH IMIENIU; ORAZ

(c) ZAAKCEPTOWAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ I WYRAŻAĆ ZGODĘ, ŻE JESTEŚ PRAWNIE ZWIĄZANY Z JEJ WARUNKAMI. JEŻELI NIE ZGADZASZ SIĘ I NIE AKCEPTUJESZ NINIEJSZYCH WARUNKÓW, NIE BĘDZIESZ MÓGŁ KORZYSTAĆ Z APLIKACJI I NALEŻY USUNĄĆ JĄ Z URZĄDZENIA MOBILNEGO.

3. DOSTĘP DO APLIKACJI; WYMAGANIA SYSTEMOWE

Po uzyskaniu dostępu do Portalu administracyjnego resivo za pośrednictwem kompatybilnej przeglądarki internetowej (przez adres URL https://portal.resivo.io) lub pobraniu i zainstalowaniu Aplikacji resivo Utility na kompatybilnym urządzeniu mobilnym (urządzeniu, na którym używana jest przeglądarka internetowa oraz urządzeniu mobilnym urządzenie są określane jako "Urządzenie”) i rejestracja w dormakaba, Aplikacja umożliwia interakcję ze zgodnym dormakaba i/lub systemami, produktami i usługami stron trzecich ("Kompatybilne systemy”). Informacje na temat zgodności Urządzeń i systemów można znaleźć pod następującym linkiem: https://techdoc.dormakaba.com/cds/go/resivo-systemrequirements-de. Aplikacja jest udostępniana bezpłatnie i nie ma żadnego wynagrodzenia, które należy uiścić na rzecz dormakaba.

4. OPIS APLIKACJI; FUNKCJONALNOŚCI

4.1. rozwiązanie dostępowe resivo. Resivo Access Solution jest dostarczany jako oprogramowanie w chmurze jako usługa do planowania, zarządzania, konserwacji i nadzoru cyfrowych systemów dostępu do budynków mieszkalnych, tj. osiedli mieszkaniowych z wieloma mieszkaniami, użytkownikami i mieszkańcami. W celu wdrożenia resivo Access Solution dla konkretnego apartamentowca lub kompleksu budynków ("Nieruchomości”) dormakaba lub spółka powiązana z dormakaba zawiera Umowę SaaS z klientem. Klient jest odpowiedzialny za zarządzanie rozwiązaniem dostępowym resivo dla tej Nieruchomości.

4.2. portal administratora resivoPortal administratora resivo to podstawowa aplikacja resivo Access Solution. Informacje utworzone w Portalu administratora resivo będą wykorzystywane do korzystania z funkcji aplikacji resivo Utility i resivo Home. Portal administratora resivo jest używany przez REM między innymi do dodawania i zarządzania jednostkami najmu i drzwiami, a także powiązanymi umowami najemców. "Najemca” oznacza właściciela, mieszkańca lub najemcę przestrzeni zamkniętej, która może być wynajmowana lub jest własnością takiego Najemcy jako pojedyncza jednostka do wynajęcia (np. nieruchomość).

4.3. aplikacja resivo Utility. Aplikacja resivo Utility jest używana przez REM. Ta aplikacja umożliwia uruchomienie drzwi do wynajęcia. Najemców można wprowadzać i wyprowadzać cyfrowo za pomocą aplikacji resivo Utility. Prawo dostępu do Lokalu Najmu przechodzi z REM na Najemcę z chwilą wprowadzenia się i odwrotnie z chwilą wyprowadzki.

4.4. funkcjonalności. Funkcjonalności, o których mowa powyżej oraz pozostałe funkcjonalności Aplikacji zostały szczegółowo opisane w Aplikacji lub odpowiedniej dokumentacji.

5. Prawa użytkowania (PORTAL ADMINISTRATORA RESIVO); UDZIELENIE LICENCJI (APLIKACJA NARZĘDZIOWA RESIVO)

5.1. Prawa użytkowania (portal administratora resivo): Z zastrzeżeniem warunków niniejszej umowy, dormakaba przyznaje użytkownikowi niewyłączne, nieprzenoszalne i niezbywalne prawo dostępu do portalu administratora resivo i korzystania z niego za pośrednictwem kompatybilnej przeglądarki internetowej na Urządzeniu posiadane lub w inny sposób kontrolowane przez Ciebie

(i) do osobistego, niekomercyjnego użytku ściśle zgodnie z dokumentacją Aplikacji;

(ii) wyłącznie w celu i zakresie, do którego przeznaczone jest korzystanie z Aplikacji oraz

(iii) wyłącznie w celu, w jakim dostęp został Ci przyznany w Twoim konkretnym przypadku.

5.2.  Przyznanie licencji (aplikacja narzędziowa resivo): Z zastrzeżeniem warunków niniejszej umowy EULA dormakaba udziela użytkownikowi niewyłącznego, niepodlegającego podlicencjonowaniu, nieprzenoszalnemu i niezbywalnemu prawu do pobierania, instalowania i używania aplikacji resivo Utility na Urządzenie posiadane lub w inny sposób kontrolowane przez Ciebie

(i) do osobistego, niekomercyjnego użytku ściśle zgodnie z dokumentacją Aplikacji;

(ii) wyłącznie w celu i zakresie, do którego przeznaczone jest korzystanie z Aplikacji oraz

(iii) wyłącznie w celu, w jakim dostęp został Ci przyznany w Twoim konkretnym przypadku.

5.3. Ograniczenia: Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszej umowie EULA, prawa dostępu i korzystania z portalu administratora resivo i/lub licencja na pobieranie, instalowanie i korzystanie z aplikacji narzędziowej resivo podlegają następującym warunkom i ograniczeniom:

(a) Musisz podjąć odpowiednie środki zapobiegające nieautoryzowanemu lub nielegalnemu dostępowi do aplikacji.

(b) O ile obowiązujące bezwzględnie przepisy prawa nie zezwalają na następujące działania, nie wolno samemu jak i zezwalać osobom trzecim na (i) kopiowanie, powielanie, modyfikowanie, inżynierię wsteczną, dekompilację, dekodowanie lub inne próby ustalenia kodu źródłowego protokołów Aplikacji, w całości lub w części, lub (ii) uzyskiwania dostępu do dowolnej części aplikacji lub korzystania z niej w celu opracowania, udostępnienia lub użycia podobnego lub konkurencyjnego produktu lub usługi.

(c) Użytkownikowi nie wolno samemu jak i zezwalać osobom trzecim na (i) omijanie lub naruszanie zabezpieczeń stosowanych przez Aplikację; (ii) uzyskiwać dostęp do Aplikacji lub korzystać z niej w inny sposób niż Ty, korzystając z własnych, ważnych w danym momencie informacji rejestracyjnych konta, kodu PIN lub hasła; (iii) uszkadzać, zakłócać lub w inny sposób szkodzić Aplikacji, dostępowi do niej lub korzystaniu z niej; (iv) usuwać ani zmieniać żadnej dokumentacji ani żadnych informacji o prawach autorskich lub prawach własności z materiałów związanych z Aplikacją dostarczonych przez dormakaba; (v) dostarczać do lub za pośrednictwem aplikacji informacji, które są niezgodne z prawem lub zawierają, przesyłają lub aktywują szkodliwy kod, taki jak wirusy lub inne procedury zaprojektowane w celu uszkodzenia, osłabienia lub przechwycenia systemów, aplikacji lub danych; (vi) używać Aplikacji do jakichkolwiek oszukańczych lub nielegalnych działań lub w jakikolwiek sposób, który narusza Własność intelektualną lub inne prawa dormakaba lub osób trzecich.

(d) W zakresie, w jakim uzyskujesz dostęp, używasz lub zezwalasz stronie trzeciej na dostęp lub korzystanie z Aplikacji w niebezpiecznych środowiskach, systemach lub aplikacjach, jakichkolwiek systemach reagowania na bezpieczeństwo, innych aplikacjach o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa lub w związku z nimi, w innym kontekście, w którym użycie lub awaria aplikacji może prowadzić do obrażeń ciała lub poważnych szkód fizycznych lub szkód materialnych, użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za każdy przyznany dostęp oraz wszelkie wynikające z tego obrażenia ciała lub poważne szkody fizyczne lub materialne.

5.4. Zasady dozwolonego użytku. Nie wolno Użytkownikowi ani nie wolno mu zmuszać osób trzecich (i) do korzystania z aplikacji do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem, wbrew zasadom dobrej wiary lub w celu uzyskania lub próby uzyskania nieautoryzowanego dostępu do danych, systemów, sieci lub strony trzeciej nieruchomości; (ii) wiązać się z nietypowym zastosowaniem, takim jak hakowanie, obchodzenie Aplikacji, systemów dormakaba lub jakiegokolwiek obowiązującego mechanizmu ustalania cen; (iii) powodować znaczne przeciążenie lub zakłócenia w sieci lub w inny sposób niekorzystnie wpływać na Rozwiązanie dostępowe resivo lub korzystanie z Rozwiązania dostępowego resivo przez inną osobę.

6. ZASTRZEŻENIE PRAW

6.1. dormakaba oraz jej licencjodawcy i usługodawcy zastrzegają sobie i zachowują wszystkie swoje prawa, tytuły i udziały w Aplikacji, w tym wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej do niej lub z nią związane, z wyjątkiem wyraźnie przyznanych Użytkownikowi w niniejszej umowie EULA. Użytkownik nie nabywa żadnych udziałów własnościowych w Aplikacji na mocy niniejszej umowy EULA ani żadnych innych praw do niej other than to use the Application in accordance with the rights to use and/or license granted, and subject to all terms, conditions, and restrictions, under this EULA.

6.2. W przypadku, gdy przekażesz dormakaba opinie, sugestie, prośby o ulepszenia lub zalecenia dotyczące użytkowania, działania lub funkcjonalności Aplikacji ("Informacje zwrotne”), w tym między innymi informacje o znanych lub podejrzewanych błędach, błędach lub problemach ze zgodnością, lub pożądanych funkcji, niniejszym przenosisz na dormakaba wszelkie prawa do informacji zwrotnych i zgadzasz się, że dormakaba ma prawo do bezpłatnego wykorzystania opinii i powiązanych informacji w dowolny sposób, jaki uzna za stosowny.

7. TWOJE OBOWIĄZKI

7.1. Dostęp. Aby uzyskać dostęp do aplikacji za pośrednictwem kompatybilnej przeglądarki internetowej i/lub pobrać i zainstalować aplikację, musisz mieć kompatybilne urządzenie i połączenie z Internetem. Nie wszystkie urządzenia obsługują wszystkie funkcje aplikacji, więc może być konieczne sprawdzenie dostępności aplikacji dla konkretnego urządzenia. W przypadku, gdy Aplikacja nie jest kompatybilna z Twoim konkretnym Urządzeniem, dormakaba nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub koszty poniesione przez Ciebie w związku z tym Urządzeniem. Jeśli Twoje urządzenie nie jest połączone z Internetem lub jest w "trybie samolotowym”, możesz nie być w stanie korzystać z aplikacji. Aplikacja działa wyłącznie z Kompatybilnym Systemem przeznaczonym do użytku z tą Aplikacją.

7.2. obowiązek opieki.
(a) Musisz podjąć niezbędne środki ostrożności, aby obchodzić się z Aplikacją i Twoim Urządzeniem z należytą starannością, pamiętając, że Aplikacja i Twoje Urządzenie mogą być wykorzystywane do potencjalnie krytycznych funkcji, takich jak zapewnianie i/lub uzyskiwanie dostępu do obszarów zamkniętych, mieszkalnych i /lub lokali handlowych, zamkniętych pomieszczeń i/lub innych miejsc o podobnym charakterze, oraz że każde nieautoryzowane użycie Aplikacji może mieć poważne konsekwencje. Musisz traktować informacje rejestracyjne swojego konta Urządzenia i Aplikacji z takim samym poziomem bezpieczeństwa, jak traktujesz swoje fizyczne klucze lub portfel.

(b) Musisz (i) podać prawdziwe i dokładne informacje podczas rejestracji w celu uzyskania dostępu lub wprowadzania zmian na swoim koncie; (ii) chronić Twoje Urządzenie przed nieautoryzowanym użyciem lub dostępem do Aplikacji poprzez włączenie hasła, kodu PIN lub innego podobnego środka bezpieczeństwa oraz ochronę poufności Twojego hasła lub kodu PIN; (iii) upewnić się, że wszystkie ustawienia, wymagane połączenia sieciowe i zmiany niezbędne do działania aplikacji na lub z urządzenia użytkownika są aktualne i prawidłowe, (iv) zapewnić aktualność urządzenia i aplikacji poprzez pobieranie aktualizacji w miarę ich pojawiania się dostępny; (v) niezwłocznie poinformuj swojego pracodawcę, właściciela lub menedżera konta, zarządcę nieruchomości, administratora lub inną firmę lub osobę, która wyznaczyła Cię jako Użytkownika końcowego, jeśli Twoje Urządzenie zgubione lub skradzione i/lub jeśli uważasz, że Twój kod PIN lub hasło zostały w jakikolwiek sposób naruszone. Jeśli sprzedajesz, oddajesz lub w inny sposób pozbywasz się swojego urządzenia mobilnego, powinieneś odinstalować aplikację i wyjąć kartę SIM z urządzenia; w przypadku zaprzestania używania karty SIM należy ją fizycznie zniszczyć.

(c) dormakaba nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub inne roszczenia, które mogą wyniknąć z niewywiązania się przez użytkownika z obowiązku zachowania należytej staranności.

7.3. zarządzanie dostępem. W zależności od Twojej roli jako Użytkownika Końcowego, możesz być upoważniony przez REM do nadawania i odbierania praw dostępu innym użytkownikom rozwiązania dostępowego resivo (w tym np. nadawania praw dostępu Najemcom do określonego składnika majątku (np. mieszkania lub garażu) w określonym W takim przypadku jesteś odpowiedzialny za prawidłowe przyznanie i odwołanie takich praw dostępu oraz za przestrzeganie wszelkich zobowiązań dotyczących poufności i ochrony danych osobowych w tym kontekście.

7.4. Dane dziennika dla wspólnych drzwi.
(1) W portalu administratora resivo możesz zobaczyć, kiedy i który nośnik RFID, klucz cyfrowy lub klucz fizyczny, w tym imię i nazwisko oraz/lub telefon komórkowy odpowiedniego wydawcy klucza i/lub posiadacza klucza, uzyskał dostęp do wspólnych drzwi Nieruchomości i/lub czy nośnik RFID, klucz cyfrowy lub fizyczny został odrzucony przez zamek konkretnych Drzwi Wspólnych. Użytkownik jest odpowiedzialny za (a) udzielanie dostępu do takich danych dziennika dostępu tylko wybranym innym upoważnionym użytkownikom na zasadzie ograniczonej wiedzy oraz (b) wykorzystywanie danych dziennika wyłącznie w celu (i) udostępniania ich właściwym organom (takim jak jako policja) zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi dochodzenia, wykrywania, ścigania lub zapobiegania przestępstwom oraz (ii) zezwalania personelowi wsparcia technicznego wyznaczonemu jako upoważnieni użytkownicy Aplikacji na udzielanie wsparcia technicznego użytkownikowi Common Door. Możesz przechowywać dane dziennika dostępu tylko tak długo, jak jest to wymagane do celów opisanych powyżej.
(2) Jeżeli Klient (lub jeden z jego podwykonawców lub usługodawców) nadał Użytkownikowi uprawnienia "administratora” w ramach Aplikacji, Użytkownik może zostać upoważniony do dezaktywacji lub ponownej aktywacji funkcji "Dane dziennika dla wspólnych drzwi” na poziomie Nieruchomości (ale nie dla indywidualnych najemców). W takim przypadku użytkownik może korzystać z takiej funkcji tylko wtedy, gdy wszystkie powiązane warunki (w tym informacje o najemcy) zostaną spełnione przed użyciem takiej funkcji.

8. AKTUALIZACJA

dormakaba zastrzega sobie prawo i może od czasu do czasu i według własnego uznania opracowywać i dostarczać Aktualizacje Aplikacji, które mogą obejmować uaktualnienia, poprawki błędów, łatki, inne poprawki błędów i/lub nowe funkcje (łącznie, w tym powiązaną dokumentację, "Aktualizacje” ). Na podstawie ustawień urządzenia, gdy urządzenie jest podłączone do Internetu: (i) aplikacja automatycznie pobierze i zainstaluje wszystkie dostępne aktualizacje; lub (ii) Użytkownik może otrzymać powiadomienie lub monit o pobranie i zainstalowanie dostępnych Aktualizacji. Musisz niezwłocznie pobrać i zainstalować wszystkie Aktualizacje i przyjmujesz do wiadomości, że Aplikacja lub jej części mogą nie działać poprawnie, jeśli tego nie zrobisz. Wszystkie Aktualizacje będą uważane za część Aplikacji i będą podlegać wszystkim warunkom niniejszej umowy EULA.

9. MATERIAŁY OSÓB TRZECICH

Aplikacja może wyświetlać, zawierać lub udostępniać treści osób trzecich (w tym dane, informacje, aplikacje i inne produkty, usługi i/lub materiały) lub udostępniać łącza do stron internetowych lub usług osób trzecich, w tym za pośrednictwem reklam osób trzecich ("Materiały Osób Trzecich”). dormakaba nie ponosi odpowiedzialności za Materiały Osób Trzecich, w tym za ich dokładność, kompletność, aktualność, ważność, zgodność z prawem autorskim, legalność, jakość lub jakiekolwiek inne ich aspekty. dormakaba nie przyjmuje i nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej innej osoby lub podmiotu za jakiekolwiek Materiały Osób Trzecich. Materiały stron trzecich i łącza do nich są udostępniane wyłącznie dla wygody użytkownika, a użytkownik uzyskuje do nich dostęp i korzysta z nich całkowicie na własne ryzyko i zgodnie z warunkami takich stron trzecich.

10. OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROZWIĄZANIE

Okres obowiązywania niniejszej umowy EULA rozpoczyna się, gdy uzyskasz dostęp do portalu administratora resivo za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub pobierzesz i zainstalujesz aplikację narzędziową resivo na swoim urządzeniu i zarejestrujesz swoje konto. Wszelkie prawa do użytkowania i/lub licencje przyznane Ci na mocy niniejszej umowy EULA w odniesieniu do Aplikacji zostaną rozwiązane natychmiast i automatycznie bez powiadomienia,

(i) jeśli odpowiednia indywidualna umowa (między Tobą a nami, między Klientem a nami lub między Tobą a Klientem (podwykonawcami lub usługodawcami Klienta, na podstawie których zostałeś wyznaczony jako Użytkownik końcowy ) wygasa;

(ii) jeśli osoba lub organizacja, która wyznaczyła Cię jako Użytkownika końcowego, cofnie to wyznaczenie i/lub Twój dostęp do Aplikacji;

(iii) jeśli naruszysz którykolwiek z warunków niniejszej umowy EULA, wypowiedzenie takich praw do użytkowania i/lub licencji, musisz zaprzestać wszelkiego korzystania z Aplikacji. Niniejsza umowa EULA wygasa automatycznie po anulowaniu Twojego konta. Wypowiedzenie nie ogranicza żadnych praw ani środków zaradczych dormakaba przysługujących jej na mocy niniejszej umowy EULA.

11. BRAK GWARANCJI; BEZ GWARANCJI

W stosunkach między Tobą a dormakaba Aplikacja jest dostarczana Ci "tak jak jest” i "w miarę dostępności” bez jakiejkolwiek gwarancji. W zakresie, w jakim wyłączenia lub ograniczenia rękojmi i gwarancji są dozwolone przez obowiązujące prawo, dormakaba, we własnym imieniu oraz w imieniu swoich podmiotów stowarzyszonych oraz swoich i ich odpowiednich licencjodawców i usługodawców, wyraźnie zrzeka się wszelkich rękojmi i gwarancji, wyraźnych, dorozumianych, ustawowych lub innych w odniesieniu do zastosowania, w tym między innymi te dotyczące kompatybilności technicznej, zadowalającej jakości lub przydatności do określonego celu. W szczególności dormakaba nie zapewnia ani nie gwarantuje, że usługi i/lub materiały dormakaba będą działać bezbłędnie lub nieprzerwanie, ani że usługi spełnią Twoje wymagania.

12. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w żadnym wypadku dormakaba ani jej podmioty stowarzyszone, ani żaden z ich odpowiednich licencjodawców lub usługodawców nie ponoszą odpowiedzialności za roszczenia lub szkody jakiegokolwiek rodzaju wynikające z lub związane z dostępem, użytkowaniem lub niemożnością korzystania Aplikacji, w tym między innymi odpowiedzialność za pośrednie lub wtórne szkody lub straty, takie jak utrata zysków, nieosiągnięte oszczędności lub przerwy w działalności. Powyższe ograniczenia mają zastosowanie niezależnie od tego, czy takie szkody wynikają z naruszenia umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania) lub w inny sposób i niezależnie od tego, czy takie szkody można było przewidzieć, czy też dormakaba została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód. Niezależnie od powyższego nie ma ograniczenia odpowiedzialności za szkody spowodowane umyślnym zamiarem dormakaba, rażącym niedbalstwem lub oszustwem. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na pewne ograniczenia odpowiedzialności, więc niektóre lub wszystkie powyższe ograniczenia odpowiedzialności mogą nie mieć zastosowania do użytkownika.

13. ODSZKODOWANIE

Dotyczy tylko użytkowników biznesowych. Ponosisz odpowiedzialność i zabezpieczasz, bronisz i chronisz dormakaba i jej funkcjonariuszy, dyrektorów, pracowników, agentów, podmioty stowarzyszone, następców i cesjonariuszy przed wszelkimi stratami, szkodami, zobowiązaniami, roszczeniami, działaniami, wyrokami, ugodami, interesami, Nagrody, kary, grzywny, koszty lub wydatki, w tym uzasadnione honoraria adwokackie, wynikające z lub związane z korzystaniem lub niewłaściwym korzystaniem z Aplikacji, naruszeniem przez Użytkownika niniejszej umowy EULA lub jakimkolwiek działaniem lub zaniechaniem (niedbałym lub umyślnym) z Twojej strony w związku z wykonywaniem przez użytkownika zobowiązań wynikających z niniejszej umowy EULA, w tym między innymi z treściami udostępnianymi za pośrednictwem tej aplikacji.

14. PRYWATNOŚĆ

Kiedy rejestrujesz się, pobierasz, instalujesz lub korzystasz z Aplikacji, możemy otrzymywać lub gromadzić informacje o Tobie i sposobie korzystania przez Ciebie z Aplikacji. Ponadto przetwarzane są dane osobowe innych osób (np. dane osobowe najemców), jeśli wprowadzisz ich dane (np. imię i nazwisko oraz dane kontaktowe do zarządzania najemcami) do aplikacji. W związku z Twoim dostępem i korzystaniem z aplikacji, informacje o przetwarzaniu przez nas danych osobowych znajdziesz w Oświadczeniu o ochronie prywatności resivo dostępnym pod adresem https://resivo.dormakaba.com/pl/content/datenschutz-resivo. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem data.protection@dormakaba.com.

15. RÓŻNE

15.1. zgodność eksportu. Aplikacja i związana z nią technologia mogą podlegać ograniczeniom kontroli eksportu lub importu w Szwajcarii i innych krajach. Nie wolno, bezpośrednio ani pośrednio, eksportować, reeksportować ani udostępniać Aplikacji ani udostępniać Aplikacji z jakiejkolwiek jurysdykcji lub kraju, do którego eksport, reeksport lub udostępnianie jest zabronione przez prawo, zasady lub przepisy . Użytkownik musi przestrzegać wszystkich obowiązujących lokalnych praw, zasad i przepisów oraz wypełnić wszystkie wymagane zobowiązania (np. uzyskać wszelkie niezbędne pozwolenia na eksport) przed eksportem, reeksportem, udostępnieniem lub innym udostępnieniem aplikacji poza Szwajcarią lub krajem, w którym w którym mieszkasz. Korzystanie z Aplikacji w następujących krajach lub regionach jest surowo zabronione: Islamska Republika Iranu, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, Republika Kuby, Syryjska Republika Arabska, Republika Sudanu oraz w ukraińskich obwodach ługańskim, donieckim i krymskim.

15.2. rozdzielność; Zrzeczenie się. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy EULA okaże się niewykonalne lub nieważne w świetle obowiązującego prawa, pozostałe postanowienia pozostają nienaruszone, a takie postanowienie należy zastąpić ważnym i wykonalnym postanowieniem, które najlepiej odzwierciedla skutek pierwotnego postanowienia. To samo dotyczy każdego pominięcia. Jeśli uważasz, że masz inne lub dalsze prawa niż te określone w warunkach niniejszej umowy EULA na podstawie bezwzględnie obowiązującego prawa, powinieneś poinformować nas o takim prawie (prawach), abyśmy mogli zapewnić, według naszego wyłącznego uznania, alternatywne rozwiązanie tej sytuacji. Żadne zrzeczenie się przez którąkolwiek ze stron jakichkolwiek postanowień niniejszej Umowy nie jest skuteczne, o ile nie zostanie określone na piśmie. Żadne niewykonanie jakichkolwiek praw lub środków prawnych wynikających z niniejszej Umowy nie będzie działać ani być interpretowane jako zrzeczenie się tych praw.

15.3. zadanie. Nie możesz przenosić żadnych swoich praw ani delegować żadnych obowiązków wynikających z niniejszej umowy EULA bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Wszelkie domniemane cesje lub delegacje spowodują unieważnienie umowy EULA i/lub unieważnienie według naszego wyłącznego uznania. Możemy przenieść całość lub część praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy EULA na dowolną wybraną przez nas stronę trzecią.

15.4. Prawo właściwe i miejsce jurysdykcji.

(a) W przypadku Użytkownika końcowego wyznaczonego przez Klienta (lub jednego z jego podwykonawców lub usługodawców): Niniejsza umowa EULA oraz wszelki dostęp do Aplikacji lub korzystanie z niej podlegają prawu kraju, w którym znajduje się Nieruchomość, z wyłączeniem przepisy kolizyjne. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów jest wyłączona z zastosowania w tym przypadku. Wszelkie spory wynikające z lub w związku z warunkami niniejszej umowy EULA muszą być przekazywane do wyłącznej jurysdykcji sądów, w których znajduje się Nieruchomość. Alternatywnie możesz wnieść jakiekolwiek roszczenie przeciwko dormakaba Switzerland Ltd do sądów kantonu Zurych w Szwajcarii.

(b) Każdy inny użytkownik końcowy: Warunki niniejszej umowy EULA oraz dostęp do Aplikacji lub korzystanie z niej podlegają prawu materialnemu Szwajcarii, z wyłączeniem przepisów kolizyjnych. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów jest wyłączona z zastosowania w tym przypadku. Wszelkie spory wynikające z lub w związku z warunkami niniejszej umowy EULA muszą być przekazywane do wyłącznej jurysdykcji sądów kantonu Zurych w Szwajcarii.

15.5. Zmiany w niniejszej umowie EULA. Możemy zmienić warunki niniejszej umowy EULA, dodając lub usuwając treści albo zmieniając istniejące treści. Zmiany te mogą być dokonywane w dowolnym czasie. Powiadomimy Ciebie lub Twojego pracodawcę, właściciela lub menedżera konta, zarządcę nieruchomości, administratora lub inną firmę lub osobę, która wyznaczy Cię jako Użytkownika końcowego, o wszelkich zmianach, publikując nową umowę EULA w portalu administratora resivo i aplikacji narzędziowej oraz zmieniając " wersja” data. Należy regularnie sprawdzać niniejszą umowę EULA w celu uzyskania informacji o wszelkich zmianach. W przypadku odpowiednich zmian możemy ponadto powiadomić Ciebie lub Twojego pracodawcę, właściciela lub menedżera konta, zarządcę nieruchomości, administratora lub inną firmę lub osobę, która wyznaczy Cię jako użytkownika końcowego, pocztą elektroniczną lub w inny odpowiedni sposób. Dalsze korzystanie z Aplikacji po opublikowaniu zaktualizowanej umowy EULA lub powiadomieniu o zmianach oznacza akceptację zaktualizowanej umowy EULA lub takich zmian. Jeśli nie zgadzasz się ze zmianami lub zaktualizowaną umową EULA, powinieneś zaprzestać korzystania z aplikacji.

16. INFORMACJE KONTAKTOWE DO OBSŁUGI KLIENTA

W kontekście konkretnej Nieruchomości podstawową osobą kontaktową w zakresie obsługi klienta jest REM dla tej Nieruchomości; w aplikacji przycisk "Pomoc” tworzy link do centrum samopomocy.

17. PODMIOT ZAMAWIAJĄCY NINIEJSZĄ Umowę EULA. UWAGI.

W przypadku ogólnych zapytań, pytań lub problemów związanych z niniejszą umową EULA należy kontaktować się lub przesyłać wszelkie powiadomienia do dormakaba Switzerland Ltd., numer rejestru handlowego CHE-105.972.106, Mühlebühlstrasse 23, CH-8620 Wetzikon, Szwajcaria, e-mail: resivo@dormakaba.com.

18. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DLA KRAJÓW

18.1. Warunki specyficzne dla kraju dla Niemiec. W przypadku, gdy prawem właściwym dla umowy EULA jest prawo niemieckie, klauzula 11 umowy EULA dla REM - brak gwarancji; Brak gwarancji 12 - Ograniczenie odpowiedzialności i 13 - Odszkodowanie otrzymują następujące brzmienie:

(a) Jako bezpłatna usługa, Aplikacja jest dostarczana Użytkownikowi "tak jak jest” i "w miarę dostępności” bez jakiejkolwiek gwarancji. W szczególności informacje o charakterystyce aplikacji, w tym między innymi kompatybilność techniczna, zadowalająca jakość lub przydatność do określonego celu, służą wyłącznie do opisu danej usługi lub aplikacji. Nie należy ich traktować jako gwarancji ani rękojmi.

(b) Należy niezwłocznie zgłosić do dormakaba wszelkie wady aplikacji.

(c) Ponosimy odpowiedzialność (i) za umyślne działanie i rażące zaniedbanie, (ii) jeśli podstępnie zataimy wadę, (iii) zgodnie z przepisami o odpowiedzialności za produkt oraz (iv) za szkody wynikające z utraty życia, ciała lub zdrowia osób . Wszelkie inne roszczenia odszkodowawcze użytkownika są wykluczone.

(d) Niniejsze ograniczenie odpowiedzialności dotyczy również przedstawicieli dormakaba.

(e) Jeśli zostaniemy pozwani przez strony trzecie, w tym instytucje państwowe, w ramach niniejszej umowy EULA w związku z korzystaniem przez Ciebie z Aplikacji, musisz zwolnić nas z odpowiedzialności z tytułu tych roszczeń i pomóc nam w obronie prawnej, do której jesteśmy uprawnieni, ale nie jesteśmy zobowiązani do poniesienia i poniesienia przez nas niezbędnych kosztów obrony prawnej. Warunkiem tego jest niezwłoczne informowanie Państwa w formie tekstowej o dochodzonych roszczeniach i naruszeniach praw, nieudzielanie bez Państwa zgody żadnych ustępstw, potwierdzeń lub równoważnych im oświadczeń oraz umożliwienie Państwu udziału we wszystkich postępowaniach sądowych i pozasądowych negocjacje sądowe w sprawie roszczeń. Zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia dalszych roszczeń.

18.2. Warunki specyficzne dla kraju dla Austrii. W przypadku gdy prawem właściwym dla umowy EULA jest prawo austriackie, klauzula 11 umowy EULA dla REM - brak gwarancji; Brak gwarancji 12 - Ograniczenie odpowiedzialności i 13 - Odszkodowanie otrzymują następujące brzmienie:

(a) Jako bezpłatna usługa, Aplikacja jest dostarczana Użytkownikowi "tak jak jest” i "w miarę dostępności” bez jakiejkolwiek gwarancji. W szczególności informacje o charakterystyce aplikacji, w tym między innymi kompatybilność techniczna, zadowalająca jakość lub przydatność do określonego celu, służą wyłącznie do opisu danej usługi lub aplikacji. Nie należy ich traktować jako gwarancji ani rękojmi.

(b) Należy niezwłocznie zgłosić do dormakaba wszelkie wady aplikacji.

(c) Ponosimy odpowiedzialność (i) za umyślne działanie i rażące zaniedbanie, (ii) jeśli podstępnie zataimy wadę, (iii) zgodnie z przepisami o odpowiedzialności za produkt oraz (iv) za szkody wynikające z utraty życia, ciała lub zdrowia osób . Wszelkie inne roszczenia odszkodowawcze użytkownika są wykluczone.

(d) Niniejsze ograniczenie odpowiedzialności dotyczy również przedstawicieli dormakaba.

(e) Jeśli zostaniemy pozwani przez strony trzecie, w tym instytucje państwowe, w ramach niniejszej umowy EULA w związku z korzystaniem przez Ciebie z Aplikacji, musisz zwolnić nas z odpowiedzialności z tytułu tych roszczeń i pomóc nam w obronie prawnej, do której jesteśmy uprawnieni, ale nie jesteśmy zobowiązani do poniesienia i poniesienia przez nas niezbędnych kosztów obrony prawnej. Warunkiem tego jest niezwłoczne informowanie Państwa w formie tekstowej o dochodzonych roszczeniach i naruszeniach praw, nieudzielanie bez Państwa zgody żadnych ustępstw, potwierdzeń lub równoważnych im oświadczeń oraz umożliwienie Państwu udziału we wszystkich postępowaniach sądowych i pozasądowych negocjacje sądowe w sprawie roszczeń. Zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia dalszych roszczeń.

18.3. Warunki specyficzne dla kraju dla Australii. Gdzie: (a) prawem właściwym dla umowy EULA dla REM jest prawo stanu Australia; lub (b) znajdujesz się w Australii; EULA dla REM, klauzule 11 - Brak gwarancji; Brak gwarancji, 12 - Ograniczenie odpowiedzialności i 13 - Odszkodowanie otrzymują następujące brzmienie:

(a) Poza przypadkami wyraźnie określonymi w niniejszej umowie EULA dla REM, nie obejmuje ona w sposób dorozumiany żadnych innych warunków ani gwarancji w odniesieniu do jakości, przydatności handlowej, akceptowalności, przydatności do określonego celu, stanu, opisu, projektu lub działania resivo Access Solution lub jakiegokolwiek umownego środka zaradczego w przypadku jego awarii.

(b) Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że: (i) nie polegał na żadnej usłudze wymagającej umiejętności i oceny ani na żadnej radzie, rekomendacji, informacji lub pomocy zapewnianej przez dormakaba w związku z Rozwiązaniem dostępowym resivo lub jego użytkowaniem lub zastosowaniem; lub (ii) poinformował dormakaba, w sposób wyraźny lub dorozumiany, o jakimkolwiek celu, do którego potrzebujesz Rozwiązania dostępowego resivo, oraz ponosisz odpowiedzialność za upewnienie się, że Rozwiązanie dostępowe resivo jest odpowiednie do Twojego użytku.

(c) Żadnego z postanowień niniejszej umowy EULA dla REM nie należy interpretować jako wykluczającego, ograniczającego lub modyfikującego lub skutkującego wyłączeniem, ograniczeniem lub modyfikacją stosowania jakiegokolwiek ustawodawstwa stanowego lub federalnego mającego zastosowanie do dostaw towarów lub usług, których nie można wyłączyć , ograniczone lub zmodyfikowane, w tym między innymi załącznik Australian Consumer Law Schedule des Competition and Consumer Act 2010 (Cth) (ACL).

(d) W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo: (i) dormakaba nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkownika wynikającej z lub w związku z dostawą, użytkowaniem lub jakimkolwiek innym kontaktem z rozwiązaniem dostępowym resivo; oraz (ii) dormakaba nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wynikowe lub pośrednie wydatki lub straty poniesione przez użytkownika lub jakąkolwiek stronę trzecią, niezależnie od przyczyny, w tym między innymi utratę działalności lub wartości firmy, utratę zysków, utratę obrotów lub jakąkolwiek odpowiedzialność wobec jakiejkolwiek innej stronie, z wyjątkiem zakresu jakiejkolwiek odpowiedzialności nałożonej przez ACL.

(e) W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, jesteś odpowiedzialny za dormakaba i zabezpieczenie oraz zwolnienie dormakaba (oraz jej podmiotów stowarzyszonych, agentów, cesjonariuszy, pracowników, dyrektorów, urzędników i następców prawnych) z wszelkich działań, nagród, roszczeń, kosztów (w tym kosztów prawnych), szkód, wydatków, opłat, odsetek, zobowiązań, kar i ugód wynikających z lub związanych z użytkowaniem lub niewłaściwym użytkowaniem resivo Access Solution lub jakimkolwiek naruszeniem przez użytkownika niniejszej umowy EULA dla REM, w tym między innymi ograniczone do treści udostępnianych przez użytkownika za pośrednictwem Resivo Access Solution.