Home / Terms of use / resivo utility app

Gebruiksvoorwaarden

dormakaba resivo Admin Portal en/of resivo Utility App
Licentieovereenkomst voor eindgebruikers & gebruiksvoorwaarden ("EULA voor REM" of "EULA")

Versie: Juli 2022

1. ONDERWERP VAN OVEREENKOMST

1.1. dormakaba Switzerland Ltd ("dormakaba", "wij" of "ons") levert resivo, een cloud-gebaseerde software-as-a-service oplossing, zoals van tijd tot tijd bijgewerkt, geüpgraded of nieuw uitgebracht ("Access Solution"). Het resivo Admin Portal ("resivo Admin Portal") en de resivo utility applicatie ("resivo Utility App") (afzonderlijk en gezamenlijk ook aangeduid als "Applicatie") zijn onderdelen van de resivo Access Solution.

1.2. dormakaba of een van haar gelieerde ondernemingen kan (i) U als Eindgebruiker van de Applicatie aanwijzen, of (ii) een individuele software-as-a-service overeenkomst ("SaaS-Overeenkomst") hebben gesloten met een van haar klanten, doorgaans een vastgoedbeheerbedrijf ("REM" of "Klant"), op grond waarvan Klant (of een van de onderaannemers of dienstverleners van Klant) U als Eindgebruiker van de Applicatie kan aanwijzen. De relatie tussen de Klant (of de onderaannemer of dienstverlener van de Klant) en U is zoals deze is vastgesteld tussen de Klant (of de onderaannemer of dienstverlener van de Klant) en Uzelf.

1.3. Elke toegang tot of elk gebruik van de Applicatie door U is onderworpen aan deze EULA van dormakaba. Deze EULA is een bindende overeenkomst tussen U en dormakaba en regelt Uw gebruik van de Applicatie. "U" of "Eindgebruiker" betekent

(i) elke individuele persoon die toegang heeft tot het resivo Admin Portal via de webbrowser en/of die de resivo Utility App heeft gedownload en geïnstalleerd op een mobiel apparaat, en

(ii) elke organisatie of entiteit die door een dergelijke persoon wordt vertegenwoordigd.

1.4. Landspecifieke voorwaarden. Naast, in afwijking van of ter vervanging van de algemene voorwaarden die hierin worden uiteengezet, kunnen er landspecifieke voorwaarden zijn die op U van toepassing zijn. Deze eventuele landspecifieke voorwaarden worden uiteengezet in artikel 18 - Landspecifieke voorwaarden of in een landspecifieke EULA voor REM.

2. UW AANVAARDING VAN DEZE EULA

LEES DIT DOCUMENT ZORGVULDIG; HET BEVAT BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID EN ANDERE VOORWAARDEN DIE VAN INVLOED KUNNEN ZIJN OP UW WETTELIJKE RECHTEN. DOOR OP DE ACCEPTATIEKNOP OF EEN SOORTGELIJKE KNOP TE KLIKKEN, VERKLAART U

(a) DAT U ACHTTIEN (18) YEAR OF OUDER BENT EN EEN BINDENDE OVEREENKOMST KUNT AANGAAN;

(b) ALS U OPTREEDT NAMENS EEN ENTITEIT DIE MET ONS CONTRACTEERT, DAT U GEMACHTIGD BENT OM DEZE VOORWAARDEN NAMENS HEN TE ACCEPTEREN EN ERMEE IN TE STEMMEN; EN

(c) DEZE OVEREENKOMST TE ACCEPTEREN EN ERMEE IN TE STEMMEN DAT U WETTELIJK GEBONDEN BENT AAN DE VOORWAARDEN ERVAN. ALS U NIET AKKOORD GAAT EN DEZE VOORWAARDEN NIET AANVAARDT, KUNT U DE APPLICATIE NIET GEBRUIKEN EN MOET U DEZE VAN UW MOBIELE APPARAAT VERWIJDEREN.

3. TOEGANG TOT DE APPLICATIE; SYSTEEMVEREISTEN

Na toegang tot het resivo Admin Portal via een compatibele webbrowser (via URL https://portal.resivo.io ) of het downloaden en installeren van de resivo Utility App op een compatibel mobiel apparaat (het apparaat waarop de webbrowser wordt gebruikt en het mobiele apparaat worden aangeduid als "Apparaat") en registratie bij dormakaba, stelt de Applicatie U in staat om te communiceren met compatibele dormakaba en/of systemen, producten en diensten van derden ("Compatibele Systemen"). Informatie over de compatibiliteit van Apparaten en systemen vindt U onder de volgende link: https://support.resivo.io/hc/de/articles/360016685159-Mindestanforderungen-f%C3%BCr-die-Verwendung-von-resivo-. De Applicatie wordt gratis aan U verstrekt en er hoeft door U geen vergoeding aan dormakaba te worden betaald.

4. DESCRIPTION VAN DE TOEPASSING; FUNCTIONALITEITEN

4.1. resivo Access Solution. De resivo Access Solution wordt geleverd als een cloud-based software-as-a-service oplossing voor de planning, het beheer, het onderhoud en de bewaking van digitale toegangssystemen tot appartementsgebouwen, d.w.z. wooncomplexen met meerdere appartementen, gebruikers en bewoners. Om de resivo Access Solution voor een specifiek flatgebouw of gebouwencomplex ("Real Estate") te implementeren, gaat dormakaba of een aan dormakaba gelieerde onderneming een SaaS-overeenkomst aan met een Klant. De Klant is verantwoordelijk voor het beheer van de resivo Access Solution voor dat Vastgoed.

4.2. resivo Admin Portal.  Het resivo Admin Portal is de kernapplicatie van de resivo Access Solution. Informatie gecreëerd in het resivo Admin Portal wordt gebruikt om de functionaliteiten in de resivo Utility App en de resivo Home App toe te passen. Het resivo Admin Portal wordt onder meer gebruikt door REM's voor het toevoegen en beheren van verhuureenheden en deuren en de bijbehorende Huurderscontracten. "Huurder" betekent een eigenaar, bewoner of huurder van een besloten ruimte die als één verhuureenheid (bijvoorbeeld een appartement samen met een toegewezen compartiment in de kelder) ("Huureenheid") binnen een Onroerend Goed kan worden verhuurd of eigendom is van die Huurder.

4.3. resivo Utility App. De resivo Utility App wordt gebruikt door de REM. Met deze Applicatie kunnen de verhuurbare deuren in gebruik worden genomen. Huurders kunnen met de resivo Utility App digitaal in- en uitgeplaatst worden. Het toegangsrecht tot een verhuureenheid wordt bij het intrekken overgedragen van de REM naar de Huurder en vice versa bij het uittreden.

4.4. Functionaliteiten. De hierboven genoemde functionaliteiten en verdere functionaliteiten van de Applicatie worden nader beschreven in de Applicatie of de respectievelijke documentatie.

5. Gebruiksrechten (RESIVO ADMIN PORTAL); LICENTIEVERLENING (RESIVO UTILITY APP).

5.1. Gebruiksrechten (resivo Admin Portal): Met inachtneming van de voorwaarden van deze EULA verleent dormakaba U een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van het resivo Admin Portal via een compatibele webbrowser op een Apparaat dat eigendom is van of anderszins wordt beheerd door U

(i) voor Uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik strikt in overeenstemming met de documentatie van de Applicatie;

(ii) uitsluitend voor het doel en in de mate waarvoor het gebruik van de Applicatie is bedoeld, en

(iii) uitsluitend voor het doel waarvoor U in Uw specifieke geval toegang is verleend.

5.2.  Licentieverlening (resivo Utility App): Onder voorbehoud van de voorwaarden van deze EULA, verleent dormakaba U een niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en niet-overdraagbaar recht om de resivo Utility App te downloaden, te installeren en te gebruiken op een Apparaat dat Uw eigendom is of anderszins door U wordt beheerd

(i) voor Uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik strikt in overeenstemming met de documentatie van de Applicatie;

(ii) uitsluitend voor het doel en de mate waarvoor het gebruik van de Applicatie is bedoeld, en

(iii) uitsluitend voor het doel waarvoor U in Uw specifieke geval toegang is verleend.

5.3. Beperkingen: Tenzij uitdrukkelijk toegestaan door deze EULA, zijn de rechten van toegang en gebruik van het resivo Admin Portal en/of de licentie voor het downloaden, installeren en gebruiken van de resivo Utility App onderworpen aan de volgende voorwaarden en beperkingen:

(a) U dient passende maatregelen te nemen tegen ongeoorloofde of illegale toegang tot de Applicatie.

(b) Tenzij toepasselijke dwingende wetten de volgende handelingen toestaan, mag U niet en mag U een derde partij niet toestaan om (i) de broncode van protocollen van de Applicatie geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te reproduceren, te wijzigen, te reverse engineeren, te decompileren, te decoderen of anderszins te trachten de broncode van protocollen van de Applicatie te achterhalen, of (ii) toegang te verkrijgen tot of gebruik te maken van enig deel van de Applicatie om een soortgelijk of concurrerend product of dienst te ontwikkelen, te leveren of te gebruiken.

(c) U mag niet, en u mag geen derde partij toestaan om (i) een door de Applicatie gebruikte beveiligingsbeveiliging te omzeilen of te doorbreken; (ii) toegang te verkrijgen tot of gebruik te maken van de Applicatie anders dan Uzelf door gebruikmaking van Uw eigen, op dat moment geldige accountregistratiegegevens, PIN-code of wachtwoord; (iii) de Applicatie, de toegang daartoe of het gebruik daarvan te beschadigen, te verstoren of anderszins aan te tasten; (iv) documentatie of auteursrecht- of eigendomsvermeldingen uit de door dormakaba verstrekte Applicatiegerelateerde materialen te verwijderen of te wijzigen; (v) aan of via de Applicatie informatie verstrekken die onwettig is of schadelijke code bevat, verzendt of activeert, zoals virussen of andere routines die zijn ontworpen om systemen, toepassingen of gegevens te beschadigen, te schaden of te onderscheppen; (vi) de Applicatie gebruiken voor frauduleuze of illegale handelingen of op een wijze of die inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van dormakaba of derden.

(d) Voor zover U zich toegang verschaft tot de Applicatie, of een derde partij toegang verschaft of toestaat de Applicatie te gebruiken in, of in samenhang met gevaarlijke omgevingen, systemen of toepassingen, veiligheidsreactiesystemen, andere veiligheidskritische toepassingen, of enige andere context waarin het gebruik of falen van de Applicatie zou kunnen leiden tot persoonlijk letsel of ernstige fysieke of materiële schade, bent U volledig verantwoordelijk voor dergelijke verleende toegang en enig persoonlijk letsel of ernstige fysieke of materiële schade die als gevolg daarvan optreedt.

5.4. Fair Use Policy. U mag de Applicatie niet, en mag een derde niet

(i) laten gebruiken voor doeleinden waarvoor deze niet bedoeld is, tegen de beginselen van goede trouw in of om ongeoorloofde toegang te verkrijgen of te trachten te verkrijgen tot gegevens, systemen, netwerken of eigendommen van derden;

(ii) een niet-gebruikelijk gebruik inhouden zoals hacken, het omzeilen van de Applicatie, dormakaba systemen of enig toepasselijk prijsmechanisme;

(iii) aanzienlijke netwerkcongestie of -verstoring veroorzaken of anderszins de resivo Access Solution of het gebruik van de resivo Access Solution door een ander nadelig beïnvloeden.

6. VOORBEHOUD VAN RECHTEN

6.1. dormakaba en haar licentiegevers en dienstverleners behouden en behouden hun volledige recht, titel en belang in en op de Applicatie, met inbegrip van alle auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten daarin of in verband daarmee, behalve zoals uitdrukkelijk aan U verleend in deze EULA. U verkrijgt op grond van deze EULA geen eigendomsbelang in de Applicatie, noch enig ander recht daarop, anders dan het gebruik van de Applicatie in overeenstemming met de op grond van deze EULA verleende gebruiksrechten en/of licentie en met inachtneming van alle voorwaarden en beperkingen.

6.2. In het geval dat u dormakaba voorziet van feedback, suggesties, verbeteringsverzoeken of aanbevelingen met betrekking tot het gebruik, de werking of de functionaliteit van de Applicatie ("Feedback"), met inbegrip van maar niet beperkt tot informatie over bekende of vermoede bugs, fouten of compatibiliteitsproblemen, of gewenste functies, draagt u hierbij aan dormakaba alle rechten op de Feedback over en stemt u ermee in dat dormakaba het recht heeft de Feedback en daarmee samenhangende informatie op elke door haar passend geachte wijze kosteloos te gebruiken.

7. UW VERANTWOORDELIJKHEDEN

7.1. Toegang. U moet een compatibel Apparaat hebben en met het internet zijn verbonden om toegang te krijgen tot de Applicatie via uw compatibele webbrowser en/of om de Applicatie te downloaden en te installeren. Niet alle Apparaten ondersteunen alle functies van de Applicatie, zodat U mogelijk de beschikbaarheid van de Applicatie voor Uw specifieke Apparaat dient te controleren. In het geval dat de Applicatie niet compatibel is met Uw specifieke Apparaat is dormakaba niet aansprakelijk voor enige schade of kosten die U in verband met dat Apparaat heeft gemaakt. Indien Uw Apparaat niet met het internet is verbonden of zich in de "vliegtuigmodus" bevindt, kunt U de Applicatie mogelijk niet gebruiken. De Applicatie werkt alleen met een Compatibel Systeem dat bedoeld is voor gebruik met deze Applicatie.

7.2. Zorgplicht.
(a) U dient de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de Applicatie en Uw Apparaat met gepaste zorg te behandelen, indachtig het feit dat de Applicatie en Uw Apparaat kunnen worden gebruikt voor potentieel kritische functies zoals het verschaffen en/of verkrijgen van toegang tot gesloten ruimten, woon- en/of bedrijfsruimten, afgesloten ruimten en/of andere locaties van vergelijkbare aard, en dat ongeoorloofd gebruik van de Applicatie belangrijke gevolgen kan hebben. U dient Uw Apparaat en de registratiegegevens van de Applicatieaccount met hetzelfde veiligheidsniveau te behandelen als Uw fysieke sleutels of portemonnee.

(b) U dient (i) juiste en nauwkeurige informatie te verstrekken bij het aanmelden voor toegang of het aanbrengen van wijzigingen in Uw account; (ii) Uw Apparaat te beveiligen tegen ongeoorloofd gebruik van of toegang tot de Applicatie door een wachtwoord, PIN-code of andere soortgelijke beveiligingsmaatregel in te schakelen en de vertrouwelijkheid van Uw wachtwoord of PIN-code te beschermen; (iii) ervoor te zorgen dat alle instellingen, vereiste netwerkverbindingen en wijzigingen die nodig zijn voor de werking van de Applicatie op of vanaf Uw Apparaat up-to-date en correct zijn, (iv) Uw Apparaat en de Applicatie actueel te houden door Updates te downloaden wanneer deze beschikbaar komen; (v) Uw werkgever, accounteigenaar of -beheerder, vastgoedbeheerder, beheerder of een ander bedrijf of individu dat U als Eindgebruiker heeft aangewezen, onmiddellijk te informeren wanneer Uw Apparaat is verloren of gestolen, en/of wanneer U denkt dat Uw PIN-code of wachtwoord op enigerlei wijze in gevaar is gebracht. Indien U Uw mobiele Apparaat verkoopt, weggeeft of anderszins wegdoet, dient U de Applicatie te verwijderen en Uw SIM-kaart uit het Apparaat te verwijderen; indien U Uw SIM-kaart niet meer gebruikt, dient U deze fysiek te vernietigen.

(c) dormakaba aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor verlies, schade of andere claims die kunnen voortvloeien uit het niet nakomen van Uw zorgplicht.

7.3. Toegangsbeheer. Afhankelijk van Uw rol als Eindgebruiker kunt U door REM gemachtigd worden om toegangsrechten toe te kennen en in te trekken aan andere gebruikers van de resivo Access Solution (inclusief bv. het toekennen van toegangsrechten aan Huurders tot een specifiek goed (bv. een appartement of garage) in een specifiek gebouw. In dat geval bent U verantwoordelijk voor de correcte toekenning en intrekking van dergelijke toegangsrechten en om te voldoen aan alle verplichtingen inzake vertrouwelijkheid en bescherming van persoonsgegevens in die context.

7.4. Loggegevens voor Gemeenschappelijke Deuren.
(1) U kunt in het resivo Admin Portaal zien wanneer en welk RFID-medium, digitale sleutel of fysieke sleutel, inclusief de naam en/of mobiele telefoon van de betreffende sleuteluitgever en/of sleutelhouder, toegang heeft gehad tot een Gemeenschappelijke Deur van het Onroerend Goed en/of een RFID-medium, digitale sleutel of fysieke sleutel is geweigerd door het slot van een specifieke Gemeenschappelijke Deur. U bent verantwoordelijk (a) om toegang tot dergelijke logboekgegevens alleen te verlenen aan geselecteerde andere geautoriseerde gebruikers op een "need to know"-basis, en (b) om logboekgegevens uitsluitend te gebruiken voor (i) het verstrekken ervan aan bevoegde autoriteiten (zoals de politie) overeenkomstig de toepasselijke wetgeving voor het onderzoeken, opsporen, vervolgen of voorkomen van strafbare feiten, en (ii) om technisch ondersteunend personeel dat is aangewezen als geautoriseerde gebruikers van de Applicatie in staat te stellen technische ondersteuning te verlenen aan een gebruiker van een Gemeenschappelijke Deur. Het is u slechts toegestaan toegangsloggegevens te bewaren zolang deze nodig zijn voor de hierboven beschreven doeleinden.
(2) Indien de Klant (of een van de onderaannemers of dienstverleners van de Klant) U "beheerdersrechten" binnen de Applicatie heeft verleend, kunt U gemachtigd zijn om de functionaliteit "Loggegevens voor Gemeenschappelijke Deuren" op Vastgoedniveau (maar niet voor individuele Huurders) te deactiveren of te reactiveren. In dat geval mag U deze functionaliteit alleen gebruiken als voorafgaand aan het gebruik van deze functionaliteit aan alle gerelateerde voorwaarden (inclusief Huurdersinformatie) is voldaan.

8. UPDATES

dormakaba behoudt zich het recht voor en kan van tijd tot tijd en naar eigen goeddunken Applicatie-updates ontwikkelen en leveren, die upgrades, bug fixes, patches, andere foutcorrecties en/of nieuwe functies kunnen omvatten (gezamenlijk, inclusief bijbehorende documentatie, "Updates"). Wanneer Uw Apparaat met het internet is verbonden, zal, afhankelijk van de instellingen van Uw Apparaat: (i) de Applicatie automatisch alle beschikbare Updates downloaden en installeren; of (ii) ontvangt U bericht over of wordt U gevraagd beschikbare Updates te downloaden en te installeren. U dient alle Updates onmiddellijk te downloaden en te installeren en U erkent dat de Applicatie of delen daarvan mogelijk niet naar behoren werken indien U dit nalaat. Alle Updates worden geacht deel uit te maken van de Applicatie en zijn onderworpen aan alle voorwaarden van deze EULA.

9. MATERIALEN VAN DERDEN

De Applicatie kan inhoud van derden (waaronder gegevens, informatie, toepassingen en andere producten, diensten en/of materialen) weergeven, bevatten of beschikbaar maken, of links naar websites of diensten van derden bevatten, onder meer via advertenties van derden ("Materialen van derden"). dormakaba is niet verantwoordelijk voor Materialen van derden, met inbegrip van de juistheid, volledigheid, tijdigheid, geldigheid, naleving van het auteursrecht, wettigheid, kwaliteit of enig ander aspect daarvan. dormakaba aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid jegens u of enige andere persoon of entiteit voor Materialen van derden en zal deze ook niet hebben. Materialen van derden en links daarnaar worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden en u opent en gebruikt deze geheel op eigen risico en onder de voorwaarden van deze derden.

10. TERMIJN EN BEËINDIGING

De termijn van deze EULA vangt aan wanneer U het resivo Admin Portal opent via een webbrowser of U de resivo Utility App downloadt en installeert op Uw Apparaat en Uw account registreert Alle gebruiksrechten en/of licenties die U onder deze EULA worden verleend met betrekking tot de Applicatie eindigen onmiddellijk en automatisch zonder voorafgaande kennisgeving,

(i) indien een relevante individuele overeenkomst (tussen U en ons, tussen Klant en ons, of tussen U en Klant (onderaannemers of dienstverleners van Klant op grond waarvan U als Eindgebruiker bent aangewezen) eindigt;

(ii) indien de persoon of organisatie die U als Eindgebruiker heeft aangewezen deze aanwijzing en/of Uw toegang tot de Applicatie intrekt;

(iii) indien U een van de voorwaarden van deze EULA schendt. Bij beëindiging van dergelijke gebruiksrechten en/of licenties dient U alle gebruik van de Applicatie te staken. Deze EULA wordt automatisch beëindigd bij opzegging van Uw account. Beëindiging beperkt niet de rechten of rechtsmiddelen van dormakaba op grond van deze EULA.

11. GEEN GARANTIES; GEEN WAARBORG

Tussen U en dormakaba wordt de Applicatie aan U geleverd "zoals deze is" en "zoals beschikbaar" zonder enige garantie of waarborg. Voor zover uitsluiting of beperking van garanties en waarborgen door de toepasselijke wetgeving is toegestaan, wijst dormakaba, namens zichzelf en namens haar gelieerde ondernemingen en haar en hun respectieve licentiegevers en dienstverleners, uitdrukkelijk alle garanties en waarborgen af, hetzij uitdrukkelijk, impliciet, wettelijk of anderszins, met betrekking tot de Applicatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot die van technische compatibiliteit, bevredigende kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel. In het bijzonder garandeert of waarborgt dormakaba niet dat de diensten en/of de materialen van dormakaba foutloos of ononderbroken zullen functioneren, of dat de diensten aan Uw eisen zullen voldoen.

12. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is dormakaba of haar gelieerde ondernemingen, of een van hun respectieve licentiegevers of dienstverleners, in geen geval aansprakelijk voor claims of schade van welke aard dan ook die voortvloeien uit of verband houden met de toegang tot, het gebruik van of de onmogelijkheid tot gebruik van de Applicatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot aansprakelijkheid voor indirecte schade of verlies of gevolgschade, zoals winstderving, niet gerealiseerde besparingen of bedrijfsonderbrekingen. De voorgaande beperkingen gelden ongeacht of dergelijke schade voortvloeit uit contractbreuk, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins en ongeacht of dergelijke schade voorzienbaar was of dormakaba op de hoogte was gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Niettegenstaande het voorgaande is er geen beperking van de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door opzet, grove nalatigheid of fraude van dormakaba. Sommige rechtsgebieden staan bepaalde beperkingen van aansprakelijkheid niet toe, zodat sommige of alle bovenstaande beperkingen van aansprakelijkheid mogelijk niet op U van toepassing zijn.

13. VRIJWARING

Alleen van toepassing op zakelijke gebruikers. U bent aansprakelijk en vrijwaart dormakaba en haar functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, filialen, opvolgers en rechtverkrijgenden van en tegen alle verliezen, schade, aansprakelijkheden, claims, acties, vonnissen, schikkingen, rente, prijzen, straffen, boetes, kosten of uitgaven, inclusief redelijke advocaatkosten, voortvloeiend uit of verband houdend met Uw gebruik of misbruik van de Applicatie, Uw schending van deze EULA of enig handelen of nalaten (hetzij nalatig of opzettelijk) van Uw kant in verband met de uitvoering van Uw verplichtingen uit hoofde van deze EULA, met inbegrip van maar niet beperkt tot de inhoud die U via deze Applicatie beschikbaar stelt.

14. PRIVACY

Wanneer U de Applicatie registreert, downloadt, installeert of gebruikt, kunnen wij informatie over U en Uw gebruik van de Applicatie ontvangen of verzamelen. Daarnaast worden persoonsgegevens van anderen (bijvoorbeeld persoonsgegevens van Huurders) verwerkt indien U hun gegevens (bijvoorbeeld naam en contactgegevens voor huurdersbeheer) in de Applicatie invoert. Met betrekking tot Uw toegang tot en gebruik van de Applicatie vindt U informatie over onze verwerking van persoonsgegevens in de resivo Privacyverklaring die beschikbaar is op https://resivo.dormakaba.com/nl/content/datenschutz-resivo. Voor vragen kunt U contact opnemen met data.protection@dormakaba.com.

15. ANDERE

15.1. Exportbestimmungen. Naleving van de exportwetgeving. De Applicatie en aanverwante technologie kunnen onderworpen zijn aan export- of importbeperkingen van Zwitserland en andere landen. U mag de Applicatie niet direct of indirect exporteren, herexporteren of vrijgeven naar, of de Applicatie toegankelijk maken vanuit, een rechtsgebied of land waarnaar export, herexport of vrijgave bij wet, regel of voorschrift is verboden. U dient te voldoen aan alle toepasselijke lokale wetten, regels en voorschriften, en alle vereiste verbintenissen aan te gaan (bijvoorbeeld het verkrijgen van een noodzakelijke exportvergunning), alvorens de Applicatie te exporteren, opnieuw te exporteren, vrij te geven of anderszins beschikbaar te stellen buiten Zwitserland of het land waarin U verblijft. Het gebruik van de Applicatie in de volgende landen of regio's is ten strengste verboden: Islamitische Republiek Iran, Democratische Volksrepubliek Noord-Korea, Republiek Cuba, Syrische Arabische Republiek, Republiek Soedan en in de Oekraïense oblasten Luhansk, Donetsk en de Krim.

15.2. Scheidbaarheid; verklaring van afstand. Indien een bepaling van deze EULA niet afdwingbaar of ongeldig is onder het toepasselijk recht, blijft (blijven) de overige bepaling(en) onaangetast en moet (moeten) deze bepaling(en) worden vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die het effect van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert. Hetzelfde geldt voor elke omissie. Indien U van mening bent dat U andere of verdere rechten hebt dan die welke in de voorwaarden van deze EULA zijn uiteengezet op basis van dwingend recht, dient U ons op de hoogte te stellen van dergelijke recht(en) zodat wij naar eigen goeddunken een alternatieve oplossing voor de situatie kunnen bieden. Geen verklaring van afstand door een partij van enige bepaling hiervan is effectief, tenzij schriftelijk vastgelegd. Het niet uitoefenen van enig recht of rechtsmiddel voortvloeiend uit deze Overeenkomst zal niet werken of worden opgevat als afstand daarvan.

15.3. Overdracht. U mag uw rechten niet overdragen of uw verplichtingen onder deze EULA delegeren zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Elke vermeende overdracht of delegatie zal ertoe leiden dat de EULA naar ons goeddunken vernietigbaar en/of nietig is. Wij kunnen de rechten en verplichtingen onder deze EULA geheel of gedeeltelijk overdragen aan een derde partij van onze keuze.

15.4. Toepasselijk recht en plaats van jurisdictie.

(a) Voor Eindgebruiker aangesteld door de Klant (of een van de onderaannemers of dienstverleners van de Klant): Deze EULA en elke toegang tot of elk gebruik van de Applicatie worden beheerst door de wetten van het land waarin het Vastgoed zich bevindt, met uitsluiting van de bepalingen van conflictenrecht. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is uitgesloten van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden van deze EULA moeten worden voorgelegd aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken waar het Real Estate is gevestigd. U kunt elke vordering tegen dormakaba Switzerland Ltd ook voorleggen aan de rechtbanken van het Kanton Zürich, Zwitserland.

(b) Elke andere Eindgebruiker: Op de voorwaarden van deze EULA en elke toegang tot of elk gebruik van de Applicatie is het materiële recht van Zwitserland van toepassing, met uitsluiting van de bepalingen inzake conflictenrecht. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is uitgesloten van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden van deze EULA moeten worden voorgelegd aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het kanton Zürich, Zwitserland.

15.5. Wijzigingen in deze EULA. Wij kunnen de voorwaarden van deze EULA wijzigen door inhoud toe te voegen of te verwijderen, of door bestaande inhoud te wijzigen. Deze wijzigingen kunnen te allen tijde worden aangebracht. Wij zullen U of Uw werkgever, accounteigenaar of -beheerder, vastgoedbeheerder, beheerder of een ander bedrijf of individu die U als Eindgebruiker aanwijst op de hoogte brengen van wijzigingen door de nieuwe EULA in het resivo Admin Portal en de Utility App te plaatsen en de "Versie" datum te wijzigen. U dient deze EULA regelmatig te raadplegen voor eventuele wijzigingen. In geval van relevante wijzigingen kunnen wij U of Uw werkgever, accounteigenaar of -beheerder, vastgoedbeheerder, beheerder, of een ander bedrijf of individu dat U als Eindgebruiker aanwijst verder per e-mail of op een andere passende wijze op de hoogte brengen. Uw voortgezette gebruik van de Applicatie na het plaatsen van de bijgewerkte EULA of kennisgeving van de wijzigingen houdt in dat U de bijgewerkte EULA of dergelijke wijzigingen aanvaardt. Indien U niet instemt met de wijzigingen of de bijgewerkte EULA, dient U het gebruik van de Applicatie te staken.

16. CONTACTINFORMATIE VOOR KLANTENONDERSTEUNING

In de context van een specifiek Vastgoed is het primaire contact voor klantenondersteuning de REM voor dat Vastgoed; binnen de Applicatie creëert de knop "Help" een link naar het zelfhulpcentrum.

17. AANBESTEDENDE DIENST VOOR DEZE EULA. OPMERKINGEN.

Voor algemene inlichtingen, vragen of problemen met deze EULA kunt u contact opnemen of alle kennisgevingen sturen naar dormakaba Switzerland Ltd., handelsregisternummer CHE-105.972.106, Mühlebühlstrasse 23, CH-8620 Wetzikon, Zwitserland, Email: resivo@dormakaba.com

18. LANDSPECIFIEKE VOORWAARDEN

18.1. Landenspecifieke voorwaarden voor Duitsland. Wanneer het recht dat van toepassing is op de EULA het Duitse recht is, worden de EULA voor REM clausules 11 - Geen garanties; Geen garantie 12 - Beperking van aansprakelijkheid en 13 - Schadeloosstelling vervangen door het volgende:

(a) Als gratis dienst wordt de Applicatie aan U verstrekt "zoals zij is" en "zoals beschikbaar" zonder enige vorm van garantie. Met name informatie over de kenmerken van de Applicatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot die van technische compatibiliteit, bevredigende kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel, dienen uitsluitend ter description van de desbetreffende dienst of toepassing. Zij mogen niet worden beschouwd als een garantie of waarborg.

(b) U dient eventuele gebreken van de Applicatie onmiddellijk aan dormakaba te melden.

(c) Wij zijn aansprakelijk (i) voor opzet en grove nalatigheid, (ii) als wij op frauduleuze wijze een gebrek verzwijgen, (iii) op grond van de wetgeving inzake productaansprakelijkheid, en (iv) voor schade als gevolg van letsel aan leven, ledematen of gezondheid van personen. Alle andere schadeclaims van U zijn uitgesloten.

(d) Deze beperking van aansprakelijkheid geldt ook voor de vertegenwoordigers van dormakaba.

(e) Indien wij in het kader van deze EULA door derden, inclusief overheidsinstellingen, worden aangesproken vanwege Uw gebruik van de Applicatie, dient U ons te vrijwaren van deze aanspraken en dient U ons bij te staan in de juridische verdediging waartoe wij gerechtigd maar niet verplicht zijn, en de door ons noodzakelijke kosten van juridische verdediging te dragen. Voorwaarde hiervoor is dat wij U onverwijld in tekstvorm informeren over beweerde vorderingen en inbreuken op rechten, dat wij zonder Uw toestemming geen concessies of erkenningen of daarmee gelijk te stellen verklaringen doen en dat U deelneemt aan alle gerechtelijke en buitengerechtelijke onderhandelingen over de vorderingen. Wij behouden ons het recht voor verdere vorderingen te doen gelden.

18.2. Landspecifieke voorwaarden voor Oostenrijk. Wanneer het recht dat van toepassing is op de EULA Oostenrijks recht is, worden de EULA voor REM clausules 11 - Geen garanties; Geen garantie 12 - Beperking van aansprakelijkheid en 13 - Schadeloosstelling vervangen door het volgende:

(a) Als een gratis dienst wordt de Applicatie aan U verstrekt "zoals zij is" en "zoals beschikbaar" zonder enige vorm van garantie. Met name informatie over de kenmerken van de Applicatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot die van technische compatibiliteit, bevredigende kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel, dienen uitsluitend ter description van de desbetreffende dienst of toepassing. Zij mogen niet worden beschouwd als een garantie of waarborg.

(b) U dient eventuele gebreken van de Applicatie onmiddellijk aan dormakaba te melden.

(c) Wij zijn aansprakelijk (i) voor opzet en grove nalatigheid, (ii) indien wij op frauduleuze wijze een gebrek verzwijgen, (iii) op grond van de wetgeving inzake productaansprakelijkheid, en (iv) voor schade als gevolg van letsel aan leven, ledematen of gezondheid van personen. Alle andere schadeclaims van U zijn uitgesloten.

(d) Deze beperking van aansprakelijkheid geldt ook voor de vertegenwoordigers van dormakaba.

(e) Indien wij in het kader van deze EULA door derden, inclusief overheidsinstellingen, worden aangesproken vanwege Uw gebruik van de Applicatie, dient U ons te vrijwaren van deze aanspraken en dient U ons bij te staan in de juridische verdediging waartoe wij gerechtigd maar niet verplicht zijn, en de door ons noodzakelijke kosten van juridische verdediging te dragen. Voorwaarde hiervoor is dat wij U onverwijld in tekstvorm informeren over beweerde vorderingen en inbreuken op rechten, dat wij zonder Uw toestemming geen concessies doen of erkenningen of daarmee gelijk te stellen verklaringen afleggen en U in staat stellen deel te nemen aan alle gerechtelijke en buitengerechtelijke onderhandelingen over de vorderingen. Wij behouden ons het recht voor verdere vorderingen te doen gelden.

18.3. Landspecifieke voorwaarden voor Australië. Wanneer: (a) het recht dat van toepassing is op de EULA voor REM het recht van een staat van Australië is; of (b) U zich in Australië bevindt, worden de EULA voor REM clausules 11 - Geen garanties; Geen waarborg, 12 - Beperking van aansprakelijkheid, en 13 - Vrijwaring vervangen door het volgende:

(a) Behalve zoals specifiek vermeld in deze EULA voor REM, omvat deze geen enkele andere voorwaarde of garantie met betrekking tot de kwaliteit, verkoopbaarheid, aanvaardbaarheid, geschiktheid voor het doel, conditie, description, ontwerp of prestaties van de resivo Access-oplossing of enig contractueel rechtsmiddel voor het falen ervan.

(b) U erkent dat U niet: (i) hebt vertrouwd op enige dienst die vakkundigheid en beoordelingsvermogen vereist, of op enig advies, aanbeveling, informatie of bijstand verstrekt door dormakaba met betrekking tot de resivo Access Solution of het gebruik of de toepassing ervan; of (ii) aan dormakaba enig doel waarvoor U de resivo Access Solution nodig hebt, uitdrukkelijk of stilzwijgend kenbaar hebt gemaakt, en de verantwoordelijkheid hebt U ervan te vergewissen dat de resivo Access Solution geschikt is voor Uw gebruik.

(c) Niets in deze EULA voor REM mag worden geïnterpreteerd als het uitsluiten, beperken of wijzigen van, of het effect hebben van het uitsluiten, beperken of wijzigen van, de toepassing van enige staats- of federale wetgeving die van toepassing is op de levering van goederen of diensten die niet kan worden uitgesloten, beperkt of gewijzigd, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Australische consumentenwetgeving van de Competition and Consumer Act 2010 (Cth) (ACL).

(d) Voor zover maximaal toegestaan door de wet: (i) dormakaba is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voortvloeiend uit of in verband met de levering of het gebruik van, of enige andere omgang met de resivo Access Solution; en (ii) dormakaba is niet aansprakelijk voor gevolg- of indirecte kosten of verliezen geleden door u of een derde partij, hoe dan ook veroorzaakt, met inbegrip van maar niet beperkt tot verlies van zaken of goodwill, winstderving, omzetverlies, of enige aansprakelijkheid jegens een andere partij, behalve in de mate van aansprakelijkheid opgelegd door de ACL.

(e) Voor zover maximaal toegestaan door de wet, bent u aansprakelijk voor dormakaba en vrijwaart u dormakaba (en haar filialen, agenten, rechtverkrijgenden, werknemers, directeuren, functionarissen en opvolgers) van en tegen alle acties, prijzen, claims, kosten (inclusief juridische kosten), schade, uitgaven, honoraria, rente, aansprakelijkheden, boetes en schikkingen die voortvloeien uit of verband houden met Uw gebruik of misbruik van de resivo Access Solution of enige schending door U van deze EULA voor REM, met inbegrip van maar niet beperkt tot de inhoud die U beschikbaar stelt via de resivo Access Solution.